As Long As Forever: Chapter 8

This entry is part 9 of 25 in the series As Long As Forever
SUMAPIT ang pinakahihintay na gabi ng lahat. Mushroom felt the rush everytime she looks at her Mom. Tila hindi ito magkandaugaga sa paghahanda sa kanya.
“Mom, it’s just prom night,” paalala niya. She wouldn’t dare imagine how her Mom would look like assisting her on her eighteenth birthday or her wedding. Her Mom notices every small unappropriate details in her gown, her hair, her make-up, her everything. Kulang na lang mag-panic ito.
“I know, hija. I just want everything to be perfect for you,” anitong ngumiti.Nang makita niya ang sarili sa salami’y unti-uting sumilay ang ngiti sa labi niya. She couldn’t believe she’d look like a real lady. “I look…”
“Beautiful,” her mom smiled at her lovingly. “Dalaga na ang baby ko.”

She hugged her mom. “Thanks Mom. I’ll always be your baby.”

“Matagal pa ba kayo riyan? Aba’y kanina pa naghihintay si Gino sa baba.” tawag ng Daddy niya.

“Pabayaan n’yo hong maghintay,” mataray na sagot niya bago pa man mapigilan ang bibig.

“That’s not how a lady acts, Mushroom,” saway ng Mommy niya.

Napabuga siya ng hininga. “Yeah, Mom. I’ll try.”

“Come on, you’re ready.”

TILA namamalikmata si Gino habang pinapanood si Mushroom pababa ng hagdan. There’s something magical in the way she walked and the way she tilted her head. Napasinghap siya. Saka niya namalayang hindi pala siya humihinga. Nang mapatitig siya sa mukha nito, sinimangutan siya nito. Tumaas ang isang sulok ng labi niya. Beautiful Mushroom, kahit parating nakabusangot, aniya sa sarili.

Napataas ang kilay ni Mushroom nang makitang nakaawang ang bibig ng kababata habang nakatingin sa kanya. Parang manghang-mangha. Gusto niya itong batukan dahil pakiramdam niya’y iba babae ang nakikita nito. Kumabog ang dibdib niya nang tumaas ang isang sulok ng labi nito. Omigosh, it’s not a right feeling. It’s just Gino. It’s no big deal! Nang tumayo ito’y saka lang niya napansing bagay pala dito ang tuxedo. Pormal itong tingnan. Maayos din ang buhok nito, halatang nakapagsuklay. Fresh tingnan ang mukha nito. Nang mapatitig siya sa mukha nito, saka lang niya naamin sa sarili, guwapo nga ang loko. Pero never niyang aaminin sa kahit na sino.

Nang abutin nito ang kamay niya’y lalong lumakas ang kabog ng dibdib.

“Aalis na po kami, Tito, Tita.” paalam nito.

They kissed and hugged her, ganoon din si Gino. “Ingat sa pagmamaneho.” paalala ng dad niya.

“At huwag masyadong magpapagabi.” anaman ng mommy niya.

“I’ll take good care of Mushroom, makakaasa po kayo.”

Napatitig siya kay Gino sa sinabi nito.

“Isasauli mo ha, hindi mo itatanan,” nakangiting sabi ng Daddy niya.

“Dad…” protesta niya.

“Hindi pa po,” tumatawang sagot ni Gino saka giniya siya papalabas.

Did she hear it right? Hindi pa po?

Nang mapasulyap siya rito’y saka lang niya namalayang nakatitig ito sa kanya. Then he chuckled. “You look like a princess,” anito saka inalalayan siya sa loob ng sasakyan.

Napalunok siya. Ano ang dapat niyang isagot?! Teka, bakit nagpa-panic siya?

“You look…” pilit niyang pinakalma ng sarili. “human.”

Tumawa ito. “Gwapo lang hindi pa masabi,” bulong nito na hindi nakaligtas sa pandinig ng dalaga.

“Gwapo ka na sana kung hindi ka hambog!” gigil na sabi niya.

Napatingin ito sa kanya, lumiwanag ang mukha na tila ba naka-jackpot.

“Sinabi mo ‘yun ha, walang bawian!” anito saka parang baliw na tumawa.

Kinagat ni Mushroom ang dila para pigilin ang tawa niya. Nakataas ang kilay na inismiran niya ito.

Pinakiramdaman ni Mushroom ang kababata. Nagawa ng kumalma ang puso niya nang tumatakbo na ang sasakyan. Baka may kung anong patibong itong inihanda at ipahiya siya, dapat nakahanda siya. Though she doubt if mangyayari pa iyon. These paste days, parang bumait na ito sa kanya. Simula noong ipagtanggol siya nito sa ex ni Michael.

Lihim niyang pinagmasdan ito, he drives like the way her dad drives, carefully, at tsini-check siya parati. He looked so neat and fresh. And he smelled… nice. Hindi nakakasakit sa ilong. He has the kind of scent that can bring girls to giggles.

Well, for most girls, at hindi siya kasali dun. Kaagad na pagwawasto niya sa iniisip.

“Pag may nakipagsayaw sayong iba, tanggihan mo na.” anito.

“Ha?” aniyang napataas ang kilay. “Ba’t naman?”

“Dahil hindi kita ipapahiram sa kanila.”

“Ano ako, laruan?” may inis sa boses niya.

“Hindi. Kaya nga hindi kita ipapahiram.”

“Ano ako, iyo?”

“For tonight, yes, you’re mine,” anitong tinitigan siya. “I’m your partner, remember? Bakit, gusto mo bang makipagsayaw sa iba?”

Naging eratiko bigla ang tibok ng puso niya sa paraan ng pagkakasabi nito. You’re mine, parang nag-eecho yun sa pandinig niya. Napalunok siya. “Hindi,” aniyang napayuko.

He sighed in relief. “Thank God,” bulong nito saka inihimpil ang sasakyan. “That’s all I need to hear,” anito. “Cease fire muna tayo ngayon ha,” at nginitian siya.

And she felt like melting with that smile. Mushroom! Saway niya sa sarili.

NANG makapasok sila sa bulwagan ng hotel, halos lahat ng mata’y nakapako sa kanila. She felt Gino’s grip in her hands tightened as they entered the crowd. And by the way he held her made her feel tonight’s gonna be a memorable one.

They found their seats and enjoyed the program. All through out, Gino has been a perfect gentleman. Hindi siya iniiwan nito, palagi siyang inaalala. Kulang na lang subuan siya. And that’s kind of… sweet. Bagay na hindi niya inaasahan mula sa kababata. Mushroom saw the other side of him that she didn’t think possible of existing. Milagro’t hindi umandar ang toyo sa utak nito. It feels like she’s with a familiar stranger. Ibang-iba si Gino ngayon. And she just realized, Gino has changed towards her. O baka naman ngayong gabi lang. Because she felt extra-special. At hindi man kapani-paniwala, she enjoyed every moment of his company. It’s the first time na tumatawa siya kasama ito. They are laughing with each other and not at each other. Unbelievably, naisantabi niya ang poot niya sa kababata.

There were pinning of corsage from Seniors to Juniors and turn-over of key of responsibility from the Senior governor to the Junior governor. Nagpamigay din ng give-aways. Melody Torres was crowned prom queen, base sa votes ng boys. She’s really stunningly pretty. Nakita ni Mushroom ang pagtitig ni Gino dito. May kung anong nasaling sa loob niya pero hindi niya pinansin iyon. Melody’s one of Gino’s rumored girlfriends. The recent one ayon kay Dinah.

Nang i-announce ang Prom King, halos mabingi si Mushroom sa hiyawan at hindi makapaniwalang napatingin kay Gino. Nagulat siya nang bigla nitong hawakan ang kamay niya at isasama siya sa stage. Ganoon na lang ang tanggi niya. Buti’t hindi ito nagpumilit. The king and queen danced for a while and then back to their partners. Mushroom could see na may hindi pagkakaunawaan ang dalawa pero wala siyang planong makialam.

There were lots of games afterwards at nag-eenjoy ang lahat. Ngayon lang tumawa si Mushroom ng malakas. They’ve won a lot of times lalo na sa games na magkapartner sila ni Gino. Sumasakit ang tiyan niya sa katatawa dahil minsan nandadaya na ito manalo lang sila. Gino’s laughs filled her ears and she just love the sound of it.

Gino never left her side. Hanggang sa magsimula ang sayawan, palagi itong nakadikit sa kanya. Talagang tinotoo nito ang sinabi kanina. Hindi niya aakalaing may mag-aaya sa kanyang sumayaw. And they keep coming! Pero hindi pa man nakakaalapit ang mga ito’y nakahanda na si Gino sa sasabihin. “She’s with me. She only wants to dance with me.”

They danced together with his friends Jordan, Carlo and Norman. Ang iingay pero ang saya-saya. Pati sina Dinah at Betchy naki-join sa kanila. Mushroom never enjoyed this much.

“HAPPY?” pang-anim na beses na yatang tanong ni Gino sa kababata. Ito na marahil ang pinakamasayang gabi ng buhay niya. The only thing he feared is Mushroom being unhappy with him. Kaya gagawin niya ang lahat maging perpekto lang ang gabing ito.

“Isa pa Gino, sasapakin na kita.”

Napangiti siya. Mushroom never failed to amuse him. Kaya naman gustung-gusto niya itong asarin dahil sa iba’t ibang reaksyon nito. “Gusto ko lang makasiguro. Baka mam’ya, iba na kasayaw mo, kawawa naman ako.”

Napangiti ito. And Gino felt his stomach twisted. “I am happy.” anitong nakatingin sa kaniya. And he felt she really is.

Bakit kaya ang ganda-ganda ng kababata? Kahit siguro buong buhay niya itong titigan, hindi siya magsasawa. Biglang nag-iba ang tugtog. Nawala ang indak at pumalit ang malamyos na musika. Nagkatinginan sila. Inatake siya ng kaba. He wants to dance with her. He have to ask. Napalunok siya pagkuwa’y bahagyang yumukod.

“May I have this dance, my princess,” aniyang inilahad ang kamay.

MY PRINCESS… Biglang inatake ng kaba si Mushroom. Ow c’mon, it’s just a dance, aniya sa sarili. Pamilyar sa kanya ang kantang naririnig. Lalong nadagdagan ang kaba niya. Of all songs!

Be still my heart
Lately it’s mind is on it’s own
It would go far and wide
Just to be near you

“I don’t have a choice, do I?” kunwa’y sumimangot siya at inabot ang kamay nito. Natawa ito sa sagot niya at hinila siya papalapit dito. Pilit niyang pinakalma ang tibok ng puso nang maramdaman ang kamay ni Gino sa bewang niya.

Even the stars
Shine a bit bright I’ve noticed
When you’re close to me
Still it remains a mystery

“Thank you, Mushroom,” bulong nito at mas lalo siyang hinapit papalapit. And her heartbeat went wild. Bigla’y parang walang ibang tao sa paligid, silang dalawa lang ni Gino ang naroroon, sumasayaw sa malamyos na musika.

“This is my first time to dance with a girl,” anito. Kahit madilim ang paligid , Mushroom could sense Gino is blushing. And she felt her cheeks reddened too. “And I’m lucky to have the most beautiful girl to be my partner tonight.”

Bumilis ang tahip ng dibdib niya. Did she hear it right? Did Gino just tell her she’s beautiful? Most beautiful?

“I’ve never been so happy in my whole life.”

Napalunok siya. Pakiramdam niya’y umakyat sa lalamunan ang puso. “Same here, Gino,” tapat na sagot niya rito. “I feel just the same.” amin niya. And the song filled her head and all the strange feelings are filling her heart.

Anyone who seen us
Knows what’s going on between us
It doesn’t take a genius
To read between the lines
And it’s not just wishful thinking
Or only me who’s dreaming
I know what these are symptoms of
We could be in love

Mushroom rested her head on Gino’s shoulder and she encircled her arms around his nape. And for the very first time, she hugged him. Because she doesn’t know what else to say and because she felt the same way. She has never been so happy in her whole life, too. Oh my… is she falling for Gino?

Napalitan ulit ang tugtog at muli silang nakipagsayawan sa ibang mga kaibigan. Mushroom’s heart throbbed with feelings too great for her to handle. Akala niya magiging awkward sila pagkatapos nga sayaw pero parang mas masigla pa sa dati. Naupo lang sila nang mapagod sila ng husto. Nag-excuse si Gino, nature calls daw. Natatawang itinaboy niya ito.

“Nag-enjoy ka yata ng masyado kasama ang mahal ko?” ani Dinah.

Hindi alam ni Mushroom kung sasabihin ba niya sa mga kaibigan ang kakaibang nararamdaman niya.

“Nagiging two-timer ka na, sis. Pero in fairness, bagay na bagay kayo ni Gino!” ani Betchy.

“Heh! Tigilan n’yo nga ako. Asan ba ang mga partners n’yo?” iwas niya.

“President Jordan’s busy. Nakikipagharutan sa ibang girls. Parang gusto kong magsisi na siya ang kinuha kong partner.” himutok ni Dinah. “Masaya nga akong kasama siya, nasasaktan naman ako ng sobra.”

“Sana kay Tom ka na lang,” simpatiya ni Betchy. Nakita nilang nag-iisa si Tom. Iniwan din yata ng partner. “Look at me, I’m happy with Louie!”

Tumawa si Mushroom. Si Louie ay isang babaeng nakakulong sa katawan ng isang lalaki. Pero pinaninindigan nitong hindi ito bakla pero mas malakas pa itong kumembot kay Betchy.

“Ba’t di mo na-invite si Michael?” naalala niyang itanong.

“May naka-una nang nag-invite sa kanya. I think he’s with Melody. The sad thing is, Melody’s with Tom, too. She ditched him over Mr. MVP one minute before the prom started. Poor guy,” anitong umiiling-iling. “And poor Michael, too. I bet he was hurt with that hug!”

Namula ang mukha niya. Napalunok ng ilang ulit. They saw that hug? Parang gusto niyang lumubog sa kinatatayuan ng sandaling iyon. Pero hindi na siya nagkomento. Nang mag-aya ang mga itong sumayaw, tumanggi siya, hihintayin niya si Gino.

Nakakatatlong tugtog na, wala pa rin si Gino. Ang tagal naman yata? Baka nasira ang tiyan nito? Napagpasyahan niyang sundan ito. Itsi-check lang niya kung okay ito. Hindi naman kaya nagiging OA na siya? Since when did she care about Gino? When he started caring about you, anang isang bahagi ng isip. Kusang dumaloy sa alaala niya ang pagharang nito ng sampal na sana’y para sa kanya. Kaya hindi na siya pinigilan ang sarili. Tinalunton niya ang daan patungong men’s room. Naghintay siyang may lumabas roon. Nagulat siya nang makita si Michael. Bahagya siyang natigilan nang maalala ang sinabi ni Dinah. Is she supposed to feel guilty?

“Finally you’re alone. I couldn’t get to dance with you with your tight security on.” anito. He looked dashingly handsome. But something must really be wrong with her dahil hindi na niya maramdaman ang paru-parong dati’y nagliliparan sa tiyan niya sa tuwing kaharap ito.

Tumawa siya. “I guess I’m stuck for the rest of the night.”

“I see you’re happy though,” komento nito. Umiwas siya ng tingin.

“Did you happen to see him inside?” pagbabago niya sa usapan.

“I haven’t noticed.”

“Maybe he got lost,” aniyang tumawa. “I’ll just try to look for him,” paalam niya rito.

“He’s lucky to have you, Mush.” Seryosong sabi nito.

“Michael–“

“You don’t need to explain. I already told you, I understand,” Ngumiti ito ng mapakla. “It seems I just have to move on.”

“I think you and Melody will make a great pair.” aniyang pilit nilagyan ng excitement ang tinig sa kawalan ng sasabihin.

Nagkibit-balikat lang ito.

“You are a good person, Michael. And I’m really grateful I’ve known you. I know you will find the right one for you.” aniyang tiningnan ito. “I hope you enjoy your night,” tapat na sabi niya.

“I will,” anitong tumango. “Go find Gino.”

Tumango siya’t gumawi sa hallway patungo sa labasan nang makarinig siya ng kaluskos sa likod ng malaking ornamental bush. Medyo madilim doon. Napailing-iling si Mushroom. Hot teenagers. Pero ganoon na lang ang panlalaki ng mata niya nang mahagip nga tingin ang pamilyar na bultong nasa likod ng bush. It was Gino. No, it wasn’t just Gino. It was Gino kissing Melody!

Series Navigation<< As Long As Forever: Chapter 7As Long As Forever: Chapter 9 >>

14 thoughts on “As Long As Forever: Chapter 8

  1. whaaaaaatttt???
    kinilig pa naman ako dun!
    anung nangyari kay melody at gino???
    anong pakulo na naman un???
    omg! my heart is breaking 🙁

Leave a Reply