As Long As Forever: Chapter 7

This entry is part 8 of 25 in the series As Long As Forever

WALA silang imikan habang nasa loob ng sasakyan. Shocked pa rin si Mushroom sa nangyari kanina. She didn’t know Michael has a girlfriend. Ang alam niya, maraming nagkakagusto dito. But he never told her he had a girlfriend. They can have him if they want. Ayaw niya ng gulo. Paano kung malaman ng Mommy’t Daddy niya?

Naramdaman niyang inihimpil na ni Gino ang sasakyan.

“Ayoko pang umuwi,” aniyang halos hindi lumabas sa bibig ang sinabi. “Ayokong malaman nina Mommy.” Alam niyang iiyak siya. At magtataka ang Mommy niya kung saka-sakali.

“Gusto mong pumasok muna sa bahay?” Napatingin siya rito. Hindi na siya nakatanggi nang umibis ito sa sasakyan at pinagbuksan siya. Nang hawakan nito ang kamay niya’y hindi siya tumutol. May kung anong kuryenteng dumaloy sa kamay niya pero pilit niyang huwag pansinin iyon. Inilagay nito ang daliri sa labi nito para senyasan siyang huwag maingay. Nagtataka ma’y sinunod niya ito. Buong ingat nitong binuksan ang pinto saka para walang ingay na pumasok sila sa silid nito.

Nang maisara nito ang silid ay napangiti ito. “Para tayong magnanakaw no?” pinigilan nito ang sariling tawa. “Tulog kasi si Yaya ‘pag ganitong oras.”

Tumango-tango siya. Alam niya iyon. Kung ibang pagkakataon lang, baka natawa na siya, pero sa sobrang bigat ng dibdib, hindi niya makuha kahit ang ngumiti.

“Upo ka.” anitong pinapag ang kama. Wala sa loob na naupo siya sa gilid ng kama nito. Bumalik sa isip niya ang pangyayari kanina. Napabuntong-hininga siya. Tila naninikip ang dibdib siya nang maalala ang sinabi ng girlfriend ni Michael. Malandi nga ba siya? Nilalandi ba niya si Michael? She was called a slut! Iyon ang pinakamabigat na akusasyong natanggap niya sa buong buhay niya. Iyon ang unang pagkakataong napahiya siya ng sobra-sobra. Ni hindi niya nagawang lumaban. Kung hindi pa dumating si Gino… Nakagat niya ang labi nang unti-unting lumabo ang paningin niya. Gino cared for her, doesn’t he? Nanubig ang mga mata niya nang maalala kung paano siya ipinagtanggol nito. All the while she thought she didn’t matter to him.

Inabutan siya ni Gino ng panyo at umupo sa tabi niya. Saka niya namalayang umiiyak na pala siya. Tinanggap niya ang panyo pero patuloy pa rin ang pagpatak ng luha. Napatingin siya rito pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nang kinabig siya nito sa dibdib nito’y hindi niya napigilang mapabunghalit ng iyak.

“Sshh…” alo nito. “Kapag ginawa niya ulit iyon, talagang susuntukin ko siya sa mukha.” Napangiti si Mushroom sa kabila ng pag-iyak. Lalo pa’t naalala niya ang takot sa mukha ng babae kanina. Masuyong hinagod ni Gino ang likod niya at natagpuan niya ang sariling napasiksik sa dibdib nito at doon ibinuhos lahat ng nasa dibdib. Kung gaano sila katagal sa posisyong iyon, hindi niya alam. Gino held her until all her tears dried up. And for the very first time, naging kakampi niya ang kababata.

NAPAPIKIT ng mariin si Gino. He prayed that this moment will never end. He is finally holding her. Though he wished she isn’t this sad. Dahil parang pinupunit ang puso niya sa bawat hikbi nito. He found himself swearing that he will never allow anyone or anything to hurt Mushroom. Because the pain he felt seeing her cry is almost unbearable.

Pinabayaan niyang iiyak nito ang lahat. He planned to talk to Michael. He had to warn him that if his girlfriend continues to harrass Mushroom, hindi siya magdadalawang-isip na patulan ito. Though he never sees himself able to hurt a girl. All he wanted is for Mushroom to be safe. And he will do anything to keep her safe.

Paano ba niya mapapatawa si Mushroom? He just have to think of something right now. Para mabawasan man lang ang lungkot nito. Kung pupuwede lang niyang kunin ang lungkot na nararamdaman nito, gagawin niya. Isip Gino… Isip!

UNTI-UNTING kumalma si Mushroom. Ilang beses siyang napalunok. Her head is rested on Gino’s shoulder. Dama niya ang bawat paghinga nito at dinig niya ang tibok ng puso nito. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Saka lang niya napagtanto na nasa loob siya ng silid nito. At nakayakap siya dito. Mahigpit. Omigosh! Bigla’y parang nagising siya mula sa pagkakatulog. Pasimpleng kumalas siya sa pagkakayakap dito kahit sa loob-loob parang hihimatayin siya sa hiya. Teka, ba’t ba siya mahihiya dito?

“May ipapakilala ako sa’yo,” biglang sabi nito na ikakunot ng noo niya. Kinuha ang kamay niya at inalalayan siya patayo. Lalong naging abnormal ang tibok ng puso niya. Ano bang nangyayari sa kanya?

Saka lang niya pinasadahan ng tingin ang silid ng kababata. Malinis na magulo. Maraming posters na nakakabit sa dingding, may basketball players, spiderman, mga banda, at anime. May paintings din ni Snowhite, ang itim na alagang pusa nito. Nakakalat iyon sa dingding. Pero maayos ang kama nito. Walang nakakalat na damit o kahit na ano. At maayos ang mga gamit sa cabinet nito. Palibahasa, may yaya naman. Sa isang sulok ng silid nito’y may tila maliit na aquarium na wala namang tubig. Nang mapagtanto niya kung ano iyon ganoon na lang ang pagpupumiglas niya. Pero mahigpit ang pagkakahawak ni Gino sa kanya.

“Gino, ano ba!” sigaw niya. Sa isang iglap nawala lahat ng magandang bagay na nakita niya sa kababata.

“Maghe-hello ka lang. Huwag ka ngang duwag,” anitong hinawakan siya sa magkabilang balikat saka hinarap sa bagay na kinatatakutan niya. Napapikit siya ng mariin nang makita ang malaking gagamba sa loob ng salamin. Ano’ng klaseng tao ang may pet na gagamba?

“Mushroom,” bulong nito sa tenga niya. Muntik na siyang mapaigtad dahil sa lapit ng mukha nito sa kaniya.

“It’s alright. Hindi naman siya nangangagat. Harapin mo nga yang takot mo.”

“Ba’t ba tinatakot mo’ko?” singhal niya. “Paano kung kagatin ako niyan?” nahintakutang dagdag niya. Pakiramdam niya’y gusto niyang papagin ang sarili hindi pa man dumidikit ang gagamba sa balat niya.

“Eh di, cool. Ikaw ang magiging kauna-unahang Spiderwoman!” anitong tumawa.

“Hindi ka nakakatawa!” Napaatras siya nang buksan nito ang salamin. “Huwag na huwag mong ilalapit sa akin ‘yan Gino!” aniyang pinilit babaan ang boses dahil baka magising si Yaya Melba. Pero hinawakan ni Gino ang kamay niya habang ang isang kamay hawak-hawak ang gagamba. “Easy, baka matakot siya sa’yo.” anito sa kanya. “Okay, Mushroom, meet Beast. Kapartner ni Belle na minurder ng magaling mong bestfriend. Hindi ka man lang ba magso-sorry?”

Napangiwi siya nang makita ng malapitan ang gagamba. Seriously, pet? “Sorry,” napipilitan niyang sabi dahil alam niyang hindi siya titigilan ng kababata.

“Kapag hinalikan mo siya, magiging isa siyang tunay na prinsipe.” ani Gino na tatawa-tawa sa reaksyon niya.

Alam niyang hindi maipinta ang mukha. Pero kataka-takang hindi siya nagpupumiglas ngayon. Kinakabahan siya pero hindi niya alam kung dahil ba sa gagamba o dahil ang lapit-lapit ni Gino sa kanya. “Ikaw na ang humalik, hindi ko kailangan ng prinsipe!” aniya sabay ingos.

“Hindi ko rin kailangan ng prinsipe,” anito saka tumingin sa kanya. “Kailangan ko ng prinsesa.”

Pakiramdam ni Mushroom nagkabuhol-buhol ang bituka niya. Omigosh! Huwag na huwag kang magpapaapekto! banta niya sa sarili. Saka napa-isip bigla, ano ba naman ang mga pangalan ng mga alaga ni Gino. Alaga nitong pusa si Snowhite, saka si Belle at Beast mga gagamba, may goldfish din itong Arielle ang pangalan at Cinderella at Anastasia ang pangalan ng rabbit nito. Napatingin siya sa mukha nito at nagdududang tiningnan ito. Tumambol ang dibdib niya at nahigit niya ang hininga dahil nakatitig ito sa kanya. “Tell me, Gino,” aniyang napalunok. “Bakla ka ba?”

He looked at her sternly. Bigla’y naglapat ang labi nito’t gumalaw ang panga.

“Kasi naman, ang pangalan ng mga pet mo, pang fairytale lahat.” kaagad na bawi niya nang makitang namumula ito sa galit.

Nanliliit ang matang tiningnan siya nito. “Si Yaya Melba ang tanungin mo. Siya naman nagbinyag ng mga ‘yan.” iritadong sagot nito. “Saka hindi ako bakla!” kunwa’y singhal nito. “Halikan kita diyan, eh.”

Nag-init ang mukha niya. Bigla siyang naubo ng wala sa oras. Tila nabigla din si Gino sa sinabi nito at umiwas ng tingin. Kaagad din siyang nag-iwas ng tingin nang may mahagip ang mga mata niya.

“Picture ko ‘yan ah!” aniya nang makita ang picture frame na nasa ibabaw ng bedside table nito.

Saglit tila naumid ang dila nito at tinakasan ng kulay ang mukha. “S-Si Mommy ang naglagay niyan diyan,” depensa nito tila batang nahuling nang-uumit ng kendi. Tila napasong binitiwan nito ang kamay niya’t ibinalik ang alagang gagamba sa tirahan nito. “Masyado kang maingay, nanginginig si Beast sa’yo,” anito. Pero tila hindi ito mapakali. For a moment they felt awkward with each other.

“Ihahatid na kita sa inyo,” bigla’y sabi nito at nagpatiunang lumabas ng pinto. Umangat ang kilay niya. Something is definitely wrong with him. And something is ultimately wrong with her. What if… Hindi niya itinuloy ang iniisip dahil nagsisimulang tumambol ang dibdib. Imposible ‘yon. Pinaka-imposible sa lahat. Pero paano nga kaya kung… Hindi niya magawang ituloy ang iniisip dahil lalong bumilis ang tibok ng dibdib. And she felt she blushed all over.

Isang nagtatakang Yaya Melba ang nakasalubong nila paglabas ng silid. Halatang bagong gising pa ito.

“Ano’ng nangyari sa inyo?”

“Ho?” ani Mushroom.

“Bakit pulang-pula yang mukha ninyo?”

Napalunok si Mushroom. She’s blushing. Is Gino blushing too? Kita niyang namumula nga ang mukha nito pati tenga nito.

“Ang init kasi Yaya, sira yata yung aircon,” biglang sagot ng binata. “Sige ho, ihahatid ko lang si Mushroom.”

KINABUKASAN, balik sa dati ang lahat. Meaning, binubuwisit na naman siya ni Gino. Tila ito aso na palaging nakabuntot sa kanya. At pinagbawalan siyang makipaglapit kay Michael. Naiinis siya dahil mas strikto pa ito sa Daddy niya. At kapag nagreklamo siya, tinatakot siyang baka sugurin ulit ng girlfriend ni Michael. Tinatrato siyang parang bata at nakakairita na talaga. He never failed to make her blood boil every single day. Kagaya ngayon na sinasamahan sila sa canteen pero siya naman ang pinagbayad dahil may utang na loob daw siya rito. Napabuntong-hininga siya. Pero mas mabuti na iyon kesa sa noong hindi sila nagpapansinan. Mas gusto niyang nasa malapit si Gino kahit na asar na asar siya rito. Kasi kahit binubuwisit siya nito, masaya siya pag kasama ito. Umangat ang kilay niya sa huling naisip. Sinalat niya ang dibdib at naramdaman ang pabilis na pabilis na tibok noon habang nakatingin sa kababatang tila sarap na sarap sa pagkain. Oh Mushroom, get hold of yourself!

“Parang gusto kong kumain ng siopao,” anitong malaki ang pagkakangiti.

Naglapat ang labi niya. “Ubos na ang pera ko!”

Pero halos magkasabay na nagsalita si Dinah at Betchy. “Ilan, Gino?”

Pinandilatan niya ang dalawang kaibigan.

Gino smiled. Yung tipong nagpapacute. At kita niyang halos himatayin na ang dalawa. Gusto niyang batukan ang kababata. Sasagot sana ito pero inunahan na niya.

“Matatapos na ang breaktime. Isa pa, busog ka na. Saka masama ang maraming cholesterol sa katawan.”

Umangat ang isang sulok ng labi nito saka mataman siyang tinitigan. “Thanks for your concern, Mush.”

Umingos siya. At ayun, parang hihimatayin din siya.

MABILIS na lumipas ang mga araw. They’ve gone through a lot of exams and projects. Nanlalata ang lahat ng estudyante sa dami ng research works na ibinigay sa kanila. Hanggang sa biglang nabuhayan ng loob ang lahat dahil naging usap-usapan ang nalalapit na JS Prom nila.

“Who’s gonna be your date?” tanong ni Dinah sa kanya.

“Who else?” sagot ni Betchy. “Every girl will envy you, Mush.”

“Get ready for the sabunot and kalmot, in case, you know.”

“Oh, they can have Michael if they want,” himutok niya.  Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nangyaring pagsugod sa kanya noong isang lingo. Kung hindi dumating si Gino, baka napuno na siya ng pasa sa babaeng iyon. She was grateful he rescued him. Pero likas na talaga dito ang mambuwisit ng tao lalo na sa kanya. Kaya ganon pa rin sila. Away-bati. Michael was so sorry. Ex-girlfriend daw nito iyon. Napagpasyahan niyang dumistansiya kay Michael na naunawaan naman ng binata.

“I don’t feel like going,” himutok niya. Hindi siya na-eexcite sa padating na prom.

Tumaas ang kilay ng dalawa. “Nobody’s gonna miss it for the world!” halos magkapanabay na sabi ng mga ito.

“I hate proms.” aniya.

“So, you’re not going?”

Tumango-tango lang siya.

“Sure?” kulit ni Betchy.

Tatango sana siya nang may marinig na tinig sa likuran.

“May partner ka na?” anitong hindi niya mawari kung galit o ano.

Napalingon silang tatlo. They are surprised to see Gino. Nakatingin ito kay Mushroom.

“H-Ha?” kunot-noong tanong ni Mushroom.

Lumiwanag ang mukha nito. “Good. You’ll be my partner on the prom, okay?” anitong pinagalaw ang kilay saka kinawayan sina Dinah at Betchy saka umalis.

“What?” hindi makapaniwalang sinundan niya ito ng tingin. Ni hindi pa siya nakakasagot!

“Seems like you’re going to the prom!” masayang sabi ni Dinah. “Though I must admit, na-hurt ako. Hindi ako ang pinili ni Gino!”

“I’ll invite Michael then,” excited na sabi ni Betchy.

“Omigosh! All the good ones are taken! I’ll probably end up with Tom!” eksaheradong sabi Dinah na ngumiwi. Si Tom ang geek sa school nila.

Natawa si Betchy. Pero ni hindi magawang ngumiti ni Mushroom. Hindi normal ang pagtibok ng dibdib. Gino asked her to be his partner in a manner that is so so so unacceptable! Not a gentleman’s way. Pero iba pa rin ang epekto sa kanya. Bakit siya? Eh, andami naman nitong girlfriends?

“We better shop our dresses now!” pagkuwa’y excited na sabi ni Dinah.

“No, I’m not going!” mariin niyang sabi.

Hinila siya ng dalawa. “Of course you are!”

PAGDATING niya sa bahay, nagulat siya nang makita ang pinsang si Leizel. Ang mas nakakagulat pa, may isang rack ng gowns sa mismong sala nila. Leizel is one of the most promising designers of the country, minsan nakabasa siya ng article tungkol dito sa isang magazine. Madalas ito sa ibang bansa kaya hindi niya inaasahan ang pagdating nito.

“Hello there, sweetheart,” anito saka niyakap siya. “You’ve grown tall! Tell me you wanna be a model!”

Umiling siya. Matagal na nitong inuungot sa kanya na magsimulang magmodelo dahil gusto nitong siya ang magsuot sa mga damit na gawa nito pero hindi siya mahilig sa fashion. Mas gusto niyang maging katulad ng Daddy niya. She’d like to help him on their business.

“Nice to see you, Ate Liz. May okasyon po ba?” aniyang nakatingin sa mga gowns.
“Oh, it’s for the prom!” excited na sabi nito.

Nanlaki ang mga mata niya. Who said she’s going to the prom?

“I just dropped this off when Auntie told me about the prom. I’m leaving tonight for Hongkong. It’s all your size, Mushroom!”

“Isn’t this great, hija?” anang Mommy niya na kakalabas galing sa kusina. Naka-apron ito. “Mabuti’t sinabi sa akin ni Gino ng maaga. Naabutan pa natin ang Ate Leizel mo.” Bumaling ito sa pamangkin. “You have to stay for dinner.”

“Of course, Auntie. Miss ko na ang luto ninyo. Eleven thirty pa naman ang flight ko, so we have plenty of time!”

Nakuyom ni Mushroom ang palad sa narinig. Gino told her mom? Ni hindi pa nga siya nakaka-oo! At bago pa niya napansin, kumukulo na naman ang dugo niya. Gusto niyang magpapadyak sa inis. Ginagawa na naman ni Gino ang bagay na pinakaayaw niya, ang mapasok sa sitwasyon na wala siyang mapagpipilian.

“Sweetheart, you look freaky,” naulinigan niyang sabi ng pinsan. “Come on, try the gowns!”

Gusto niyang sabihin na ayaw niya pero alam niyang magagalit lang ang Mommy niya at masisira ang gabi nila. Ngayon lang nila makakasama si Ate Leizel kaya kailangan niyang maging masaya. Pinilit niyang ngumiti, at kahit hindi bukal sa loob, nagsukat siya ng gowns.

The one shoulder rosewood gown caught her eye. It looked classic. It’s covered in intricate fabric rosettes with a wide accented waistband. Nang makita niya ang sarili sa salamin, hindi siya makapaniwala habang pinagmamasadan ang sariling repleksiyon. Parang hindi siya. She looked like… a lady. A real lady. The gown fitted her well and she felt comfortable in it. Hindi niya mapigilang mapangiti. Sumagi sa isip niyang sumasayaw sa magiliw na tugtog kasama si… Hindi niya itinuloy ang iniisip dahil bigla na lang naging abnormal ang tibok nga dibdib at nag-init ang magkabilang pisngi. Huh! She isn’t looking forward dancing with that jerk!

“You’re really scaring me, Mushroom,” ani Leizel. “You always shift faces. Did you just think of your boyfriend? Because I know that look.”

“You’re imagining things, Ate. Artist ka kasi. Wala po akong boyfriend.” aniya sabay ngiti at umiwas ng tingin dito.

“Hmmm… Crush?” nagdududang tiningnan siya nito.

Napalunok siya. Ilang ulit. Kasabay non ang pag-iinit ng pisngi. Si Gino, crush niya? Duh!

“Crush mo nga,” kumpirma nito.

Bago pa man siya maka-depensa sa sarili’y dumating ang Daddy niya. Ganoon na lang ang palatak nito ng makita siya. Lumabas ang Mommy niya sa kusina at ganoon din ang reaksyon nito. Mukhang mas excited pa ang mga ito sa kanya. What’s with the prom? Napa-iling siya.

Nang maghapunan sila’y puno ng tawanan ang  hapagkainan habang inaalala ng Daddy at Mommy niya ang prom night nila. Her Dad said it was their first date. Ate Leizel shared her prom date too. They all said it’s once in a lifetime experience. A moment to cherish forever. May ganoon kaya talaga? With Gino as her partner will it ever be as memorable as what they had?

Bago pa man matapos ang gabing iyon, napagtanto ni Mushroom na hindi na niya matatakasan ang prom night. She has to experience it, at least for her Mom and Dad and ate Leizel too. And for yourself, anang isang bahagi ng isip. To have that once in a lifetime experience. Kumunot  ang noo niya pero hindi na siya nakipagtalo pa sa sarili.

Series Navigation<< As Long As Forever: Chapter 6As Long As Forever: Chapter 8 >>

12 thoughts on “As Long As Forever: Chapter 7

Leave a Reply