As Long As Forever: Chapter 6

This entry is part 7 of 25 in the series As Long As Forever

NAGING madalas ang pagdalaw ni Michael kay Mushroom. At sa tuwing naroon ito, naroon din si Gino. And she did not like it! She hates it! Dahil hindi niya mawari sa sarili niya minsan kung si Michael nga ba ang dahilan kung bakit sumasaya siya sa tuwing dumadalaw ito sa kanya. Kagaya ngayon, hindi niya alam kung nagsusuklay siya ng buhok para mapansin ni Michael o para kay Gino. Nanlaki ang mga mata niya sa harap ng salamin nang matanto ang iniisip. No way! Gino is definitely out of this! aniya sa isip habang nanggigigil na nagsusuklay ng buhok.

Hindi lang niya mapigilang hindi ma-conscious. She knew for a fact that Gino doesn’t look at her the way Michael does. He doesn’t see her as a girl. He doesn’t even appreciate her looks or anything about her. Pero hindi niya maiwasang kabahan sa tuwing nahuhuli niya itong nakatingin sa kanila ni Michael. She can’t be herself! She felt like it’s wrong to laugh or smile at Michael dahil sa presensiya nito. As if it mattered to Gino! But his presence is so annoying. She felt like flirting with other guy while her boyfriend is watching. Absurd! Napa-paranoid na siya! She’s 100% sure tatawanan siya ni Gino kapag nalaman nito ang iniisip niya. She’d rather die that be humiliated! She bet he’d be so happy knowing he’s unnerving her. Pero bakit nga ba naaapektuhan siya sa presensiya nito?

Sometimes she even feels guilty… that she can laugh with Michael and not with Gino. Sometimes she feels unhappy… because she can feel that Gino isn’t happy and she doesn’t want to care because it is the way she should be towards him. Sometimes she cries at night… because everything just seems so wrong and she can’t change anything about it.

“Hija, andito na ang bisita mo,” tawag ng Mommy niya.

“I’m coming Mommy!” aniya saka pinasadahan ang sarili sa salamin saka bumaba. Kagaya ng dati, kinakabahan siya. Pababa siya ng hagdanan nang mapansing iisa lang ang bisita niya. She should be happy she’s seeing gray hair and that really pretty face. She should be… but she can’t even manage to fake a smile. Where the hell is Gino? Then something hit her, why is she so disappointed? Gusto niyang batukan ang sarili sa nararamdaman.

“Hey, good evening!” masayang bati nito. “Are you okay?” tanong nito na bahagyang kumunot ang noo.

“Of course!” aniyang pinasigla ang tinig.

Inabot nito sa kanya ang long stemmed rose na hawak. “For the most beautiful girl I’ve known.”

Ngumiti siya. She ought to be flattered. Dapat kinikilig siya. Pero bakit ganito ang pakiramdam niya? She felt dull. Everything seemed dull. “Thank you.” aniyang tinanggap iyon.

“Are you sick or something?” nag-aalalang tanong nito.

Umiling-iling siya kahit na damang-dama niya ang sakit sa dibdib na hindi niya alam kung saan nagmumula. “I’m perfectly fine.”

“You’ re just… less of who you used to be. Ah yeah… you’re not as excited… not as happy.”

Bago pa man ito makapag-isip ng kung anu-ano, hinawakan niya ang kamay nito. “I’m happy you’re here, Michael.” totoo sa loob na sabi niya. But… she could have been happier if… Hindi niya itinuloy ang iniisip. Ano bang nangyayari sa kanya?

“That’s all I need to hear, Mush.” anitong nakatitig sa kanya. But she felt odd. It just doesn’t feel right. She doesn’t feel right. Parang gusto niyang katukin ang kabilang bahay para tingnan kung ano ang pinagkakaabalahan ng kababata’t hindi ito nakapunta ngayon. At talagang babatukan niya ito kapag nalaman niyang naglalaro na naman ito ng Plants Vs. Zombies. Naiinis siya na di niya mawari. Gusto niyang magmaktol. Omigosh, she’s really close to tears!

Bigla silang napalingon nang biglang bumalandra ang pintuan. Bumilis ang tahip ng dibdib ni Mushroom, kaagad siyang napatakbo sa labas ng bahay.

“What was it?” ani Michael na nakasunod sa kanya. Nakita niya ang itim na pusa sa garden nila katabi ng natumbang paso ng halaman. Si Snowhite lang pala, ang alaga ni Gino.

“Si Snowhite.” aniyang nagkibit-balikat saka inayos ang natumbang paso. Gusto niyang utusan ang pusang kalmutin si Gino. Napatingin siya sa kabilang bahay. Naiinis talaga siya!

HINDI sinasadyang napalakas ng sara ni Gino ang pinto. Gulat na napatingin sa kanya ang Yaya niya. Pilit niyang ngumiti kahit pa iyon ang pinakahuling gusto niyang gawin ng mga sandaling iyon.

“May problema ba, hijo? Akala ko ba pupunta ka sa kabilang bahay?”

“Wala ho, ‘Ya. Sa ibang araw na ho ako pupunta, may tatapusin nga pala akong project.” pagdadahilan niya’t diretsong pumasok sa silid. Hindi niya alam kung papaano ilalabas ang nararamdaman nang walang masisira sa kuwarto niya. Pinagbuntunan niya ng inis ang kama at pinagsusuntok iyon at wala siyang planong tumigil hangga’t hindi humuhupa ang nararamdaman niya. He just saw Mushroom holding hands with that Amboy. I’m happy you’re here, Michael, tila umaalingawngaw iyon sa tenga niya. Paulit-ulit. And Mushroom smiled, that kind of smile that can melt men’s stoned hearts. That kind of smile that he’d give up anything for. Mushroom smiled at Michael! Buong lakas na sinuntok niya ang kama.

He’s just furious. And he’s frustrated. Halo-halo ang emosyong nakadarang sa dibdib niya. Alright, nagseselos siya. Matagal na siyang nagseselos! Ano bang meron ang Amboy na iyon na wala siya?

Talaga bang gusto ni Mushroom ng kulay abong buhok? Magpapakulay siya para rito kasehodang magmukha siyang matandang hukluban. Gusto nito ang ibang kulay ng mata? Magko-contact lens siya kasehodang magmukha siyang pusa. Iyon lang naman ang lamang nga Amboy na iyon sa kanya. Kung hindi ba naman siya kasingkupad ng pagong, hindi sana siya naunahan ng kunehong hilaw na iyon. Pasalampak siyang nahiga nang tila maubos ang lakas. Tumaas-baba ang dibdib. He knows he looked like a fool, he even felt like one. Pero wala siyang magawa sa nararamdaman. He felt tortured every passing moment knowing Mushroom is enjoying Michael’s presence next door.

So, they’re officially in a relationship now? Napasabunot siya sa sariling buhok.

He already lost without even giving a fight… Parang hindi niya kayang tanggapin iyon. Parang hindi niya makakayanan ang sakit. But seeing Mushroom happy is another thing. Iyon lang naman ang gusto niya, di ba? And mapasaya ito. But it seems he had to accept the painful truth that he isn’t the one that can make her happy.

Naramdaman niyang namasa ang gilid ng mata. He could feel that ache in his heart again. He is hurting. And Mushroom doesn’t even have any single idea about it… And the most painful thing is, she might not even care. Now, he just lost the chance to let her know how he felt for her. Dahil masaya na ito sa piling ng Amboy na iyon. Wala siyang karapatang sirain ang kasiyahan ng kababata. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung saka-sakali. But it just hurts so much.

Wala sa loob na napatitig siya sa picture frame na nasa gilid ng kama niya. Si Mushroom iyon noong elementary graduation nila. Bilugan pa ang mukha nito at masayang nakangiti. Napabuga siya ng hininga at marahas na pinahid niya ang luha. He felt like hell.

LUMIPAS ang mga araw, hindi na nagagawi si Gino sa kanila. Dapat niyang ikasiya ni Mushroom iyon, dahil iyon ang dapat niyang maramdaman. Wala ng extra-baggage si Michael kapag nanliligaw sa kanya. Hindi na siya mako-conscious. Hindi na siya maaano. Pero hindi niya magawang maging masaya kahit na anong pilit niya. And she knows it’s unfair for Michael. Napagpasyahan niyang tapatin na ito. Sinabi niyang hindi muna siya makikipag-boyfriend until she’s eighteen. Kita niya ang lungkot sa mukha nito pero tinanggap nito ang desisyon niya at sinabing liligawan ulit siya kapag eighteen na siya at hiniling na walang magbago sa pakikitungo nila sa isa’t isa. Pumayag siya dahil kahit papaano’y masaya din naman siyang kasama ito. Kaya kahit na hindi na ito nanliligaw sa kanya, madalas pa rin silang magkasama.

Michael is every girl’s dreamboy. She can sense that Michael can be a great boyfriend. He’s romantic. He’s patient and thoughtful. Yung tipong aalagaan ka talaga. Pero mas magaan ang loob niyang maging kaibigan ito. At alam niyang mas naging kumportable sila sa isa’t-isa simula nang maging magkaibigan sila.

But she really wonders why Gino’s cold at her. Hindi niya alam kung may ginawa siyang masama, o natural ba na ganoon talaga ito sa kanya at ngayon lang niya napansin. Pero hindi siya sanay na hindi pinapansin nito. Lagi itong nakahandang inisin at paiyakin siya. But now, she felt invisible. And it’s worse than the past bad feelings Gino made her feel.

PAPUNTA siya ng library para magresearch nang biglang may humarang sa daraanan niya. Nagtatakang napatingin siya sa magandang babaing ayaw siyang paraanin. Kung hindi siya nagkakamali ito yung cheerleader noong minsang maglaban sina Gino at Michael. Napatingala siya dahil sa tangkad nito. She’s really sexy. Nakita niyang napapalingon dito ang mga boys na dumaraan doon.

“Ikaw ba si Mushroom?” may tapang sa boses nito.

Napatango siya. Kumunot ang noo. Bigla siyang kinabahan nang makita ang galit sa mga mata nito. Napaatras siya bigla. Nagsisi siyang pinauna pa niya ang dalawang kaibigan.

“I don’t want you any inch closer to my boyfriend!” malakas na sabi nito na ikinalingon ng mga estudyante na naroroon sa hallway.

“I’m sorry, pero baka nagkakamali-“

Dinuro siya nito. “You’re the only Mushroom in this campus. And you’re the only one flirting with Michael!” Maigting na sabi nito. “Kaya kung may delikadesa ka, tigilan mo na ang panlalandi sa boyfriend ko!”

Nag-init ang mukha niya sa sinabi nito. “Hindi ko siya nilalandi,” mariing sabi niya. Pakiramdam niya’y sasabog siya sa galit. Pero pinili niyang magpakahinahon. “Michael knows that. Mas mabuti sigurong siya ang kausapin mo.” Huminga siya ng malalim saka itinuloy ang paglalakad. Pero bigla sitong hinila ang buhok niya. Napahiyaw siya sa sakit.

“Hindi pa ako tapos!” sigaw nito.

Nagpumilit siyang makawala. Pabigla siya nitong binitawan. Muntik na siyang masubsob sa ementadong sahig kung hindi siya nakabalanse. Naiiyak siya sa hiya at sa sakit ng anit. Maraming mga estudyanteng nakatingin sa kanila. Gustong maglaho ni Mushroom ng mga sandaling iyon.

“I’m not after Michael. We’re just friends!” aniya. Pero mas lalong nagalit ang kaharap.

“Sa lahat ng ayoko, yung sinungaling!” anitong itinaas ang kamay para sampalin siya. “Malandi ka!”

Awtomatikong dinipensahan ni Mushroom ang sarili at tinakpan ng mga braso ang mukha. Pero nagulat siya nang marinig ang matunog na sampal pero wala siyang maramdaman na kahit ano. Saka lang niya napagtantong may sumulpot bigla para tanggapin ang sampal na iyon.

Napalunok siya. Alam niya kung kaninong likod ang nakikita niya.

“Gino…” bulong niya na pigil ang sariling mapaiyak.

“Ano’ng karapatan mong saktan siya?” galit na sabi nito. Iyon ang unang pagkakataong nakita niyang nagalit ang kababata.

“Pakialamero ka! Umalis ka diyan. I’m gonna teach that slut a lesson!” sigaw ng babae na akmang susugurin siya pero hinawakan ni Gino ang balikat nito at pabiglang tinulak iyon. Muntik na itong matumba sa lakas ng pagkakatulak ni Gino.

“One more offensive word and I’m gonna punch your face,” nangangalit ang bagang na sabi nito. Kita niya ang pagkuyom ng kamao nito. Nagkaroon ng bulungan sa paligid.

Nanlalaki ang mga matang napatitig ang babae kay Gino. Bumuka ang bibig pero hindi natuloy ang sasabihin.

“You could get expelled for this, do you know that?” dagdag ni Gino.

Kita niyang tinakasan ng kulay ang mukha ng babae.

“It’s her fault! She’s been flirting with my boyfriend!” katwiran nito.

“Then keep your boyfriend in your pocket!” singhal nito. Tumaas-baba ang dibdib, halatang nagpipigil ng galit. “If you hurt her again, ako ang makakalaban mo. And I’m not afraid getting expelled!” mariing sabi nito.

Bumadha sa magandang mukha ng kaharap ang takot. Dinig niyang nagmura ito saka tinitigan siya ng masama bago ito tuluyang umalis.

“Ano’ng tinitingin-tingin n’yo?” baling nito sa mga estudyanteng nakiki-usyuso. Tila napahiya ang mga naroroon at mabilis na nagsi-alisan.

Nanginginig si Mushroom nang balingan siya ng kababata. Kinagat niya ang labi para hindi mapa-iyak. Nakita niya ang marka ng palad ng babae sa mukha nito. Hindi niya makuhang sumagot. Nanginginig pa rin siya sa sobrang bilis ng pangyayari.

Kinuha ni Gino ang kamay niya.

“Ihahatid na kita,” anito. Hindi niya binawi ang mga kamay. For the first time his hold felt good. For the first time she felt safe with Gino.

PILIT pinakalma ni Gino ang sarili. Hindi niya aakalaing may mananakit kay Mushroom ng ganoon. If he was a second late, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya. For the past week, tinikis niya ang sariling lumapit man lang dito dahil masaya ito sa Amboy nito. He had entrusted Mushroom to Michael. Pero kung ganitong hindi nito kayang protektahan ang kababata’y binabawi na niya ang pasya. He could not bear seeing her hurt. He’d rather die protecting her than see her hurt.

 

Series Navigation<< As Long As Forever: Chapter 5As Long As Forever: Chapter 7 >>

13 thoughts on “As Long As Forever: Chapter 6

  1. to the rescue si gino kay mushroom ah.at sinalo pa talaga niya ang sampal.ang sweet naman…may holding hands pa in the end.could this be the start of a romance?,sana naman.this story is indeed cute and sweet.

Leave a Reply