As Long As Forever: Chapter 4

This entry is part 5 of 25 in the series As Long As Forever
HINDI niya kinibo si Gino sa meeting nila. Pero ganoon naman talaga parati. Sobrang taas ng energy nito, parang hindi mauubusan ng ideya at kalokohan. Hanggang ngayon nagtataka pa rin siya kung bakit maraming kaibigan si Gino. They all say he’s easy to be with na kahit kailan hindi niya naranasan. Gino is the most difficult person to handle. She just can’t understand how people think he’s a nice guy when he’s really not. Naging number one senator ito ng campus dahil lahat ng estudyante, gusto ito. At halos lahat ng teachers ka-close nito. How could they be fond of him? It’s too ridiculous! Ilang saglit pa’y nakapag-set na sila ng committees. Too bad, magkasama sila ni Gino. Napagkasunduan ng lahat na silang dalawa ang gawing official hosts all through out the week. Napabuntong-hininga siya. She’ll go through hell again.

NANG matapos ang meeting, nagpunta siya sa gym. Nagtext si Dinah sa kanya, nasa loob na sila ni Betchy. Dinig niya ang ingay habang papasok pa lang siya. Nagulat siya nang makitang maraming nanonood. Napatingin siya sa basketball court, kasalukuyang nagdi-dribble si Michael. Pawisan ito pero ang gwapo pa rin. Kinawayan siya nito nang makita siya. Gumanti din siya ng kaway. Kita niya ang pag-ismid at pagtaas ng kilay ng mga girls na naroon, lalong-lalo na ng cheering squad. At lalong-lalo na ng cheerleader. Humugot siya ng malalim na hininga at kunwa’y hindi niya napansin ang mga ito at hinanap ng mga mata sina Betchy at Dinah.

“Mushroom!”

Nakita niya ang dalawang kumakaway sa kanang bahagi ng gym, may dalang pompoms pa ang dalawa. Mabilis na tinungo niya ang mga kaibigan.

“Sa’yo na ‘tong isa,” ani Betchy nang makalapit siya.

“O di ba, todo support kami sa bagong crush namin,” hyper na sabi ni Dinah. Napasigaw ito nang maagaw ni Michael ang bola mula sa kalaban. Napatayo siya bigla at napapalakpak sabay sigaw, “Go Michael!”

Nang mapalingon siya sa nga kaibiga’y mataman siyang pinagmamasdan ng mga ito. “Ano?”

“Hindi ka masyadong halata, Mush.”

Umingos siya. “Lahat ng tao ngachi-cheer kay Michael.”
Kumabog ang puso niya nang lapitan sila ng binata.

“Thanks for being here, Mushroom,” anito. “It means a lot to me.” Pagkuwa’y napatingin din ito kina Dinah at Betchy. “Thanks for coming girls.” Saka muling bumalik sa laro.
Pakiramdam niya’y namumula siya. Lalo pa’t halos lahat ng mata ay nakatuon sa kanya.

“Oh my… All the girls look at us with envy!” bulong ni Betchy.

Kinurot siya ni Dinah. “You look sick. Pulang-pula ka.”

“Baka allergic siya kay Michael.” anaman ni Betchy saka sabay na nagkatawanan ang dalawa.

“Ano’ng mabisa nating antihistamine niyan?”

“Tigilan n’yo nga ako,” aniya at itinuon ang pansin sa laro.

Bigla’y umingay ang paligid. Isang grupo ang papasok sa gym at malayo pa lang dinig na ang halakhakan ng mga ito. Napakunot ang noo ni Mushroom. Some people just suck. Nagulat siya nang mapagsino ang grupong iyon, it’s Gino and the rest of the boys in the council including their president. Napatingin ang ilang girls sa mga ito. Ayaw man niyang aminin, they are campus personalities, kasali si Gino. At maraming humahanga sa mga ito pati na sa college department.

Pumuwesto ang mga ito sa kabilang bahagi ng gym, nakaharap sa kanila.

“Ang guwapooo naman-”

Tumikhim siya nang marinig ang boses ni Dinah. For sure, she’s checking out Gino.

“-ni Michael,” anito pero nakatingin kay Gino. Umiling lang siya. Pilit niyang itinuon ang atensyon sa laro at hiniling na sana’y hindi siya makita ng kababata. Pero hindi siya maka-concentrate dahil sa ingay ng grupong bagong dating. They have drawn a lot of attention and all the girls laugh out everytime Gino says something. Bumangon ang inis sa dibdib niya lalo na nang biglang madulas si Michael at ginaya iyon ni Gino. Bigla’y parang uminit ang ulo ng lahat ng tao sa paligid. Napansin niyang seryoso ang mukha ni Michael habang naglalaro.

“Mush, hindi ka na namumula.” ani Dinah.

“Huh?” aniyang hindi ito masyadong naririnig dahil sa ingay ng paligid. Ang lakas ng kantiyawan mula sa kabilang bahagi ng gym. Gusto niyang pagsabihan ang mga ito pero alam niyang ipapahiya lang siya ni Gino.

“Sabi ko, di ka na namumula.”

Umarko ang kilay niya. “So?”

Tinitigan siya ng mataman ni Betchy. “Hindi ka na nga namumula, Mush. Si Gino lang pala katapat ni Michael.” She smiled sheepishly.

“Heh!” aniya sabay ingos at pinanood si Michael. Funny, hindi nga niya maramdaman ang paru-parong kanina lang ay nagliliparan sa tiyan niya. Dahil naiinis na siya ngayon. Ano bang ginagawa ng mga mokong na iyon dito sa gym?

Nagulat ang lahat ng pabiglang ibinagsak ni Michael ang bola at galit na hinarap ang grupo nina Gino.

“Omigosh,” natutop ni Betchy ang bibig.

“Trouble,” ani Dinah.

“What’s wrong with you?!” dumagundong ang tinig ni Michael sa buong gym. Bigla’y natahimik ang lahat. Luminga-linga pa si Gino bago itinuro ang sarili na tila naguguluhan. “Me?”

“Lagot ka!” anang mga kasamahan nito na bahagyang lumayo sa binata habang nagtatawanan. Pero natawa lang si Gino.

Kinakabahang pinagmasdan ni Mushroom ang dalawang binata. Si Gino naman kasi. Naghahanap ba talaga ito ng gulo?

“Yes, you!” mariing sagot ni Michael. Ngayon lang nakita ni Mushroom na nagalit ng husto ang binata. Ang angas-angas naman kasi ng dating ni Gino. Ang lakas ng loob gayong ang liit naman ng katawan nito kumpara kay Michael.

“I’m perfectly fine! Thank you for asking!” pasigaw na sagot din nito. “Why, got a prob?”  Naghiyawan ang lahat sa sinabi nito. Pumalakpak ang mga katropa nito.Nahigit ni Mushroom ang hininga. Gusto niyang sugurin at batukan ang kababata.

Napabuga ng hangin si Michael. Halatang nagpipigil ng galit. “Why don’t you show off your guts?” hamon nito kay Gino. “One on one.”

Nagkaroon ng mahabang “Oooohh…” sa paligid. Everybody knows that Gino is the master chess player and admires him for being unbeatable, but basketball? Ngunit nagulat ang lahat ng bigla itong tumayo at tumalon mula sa kinauupuan saka hinarap si Michael.

“Game!” anito.

Lumakas ang hiyawan sa paligid. Pabiglang ipinasa ni Michael ang bola kay Gino na mabilis naman nasalo ng huli.

“For fairness sake,” deklara ni Michael na tila minamaliit ang katunggali. “I’ll only require you three shots.”

“Easy,” buong kumpiyansang sagot ni Gino na ikinainis lalo ni Michael.

“I hope you are better than your mouth.” mariing sabi nito.

Gino smiled. Yung tipong nanunuya. “I am.”

“Ang tapang ni ex-crush, Dinah,” bulong ni Betchy.

Bumangon sa dibdib ni Mushroom ang pag-aalala. Gusto niyang pigilan ang dalawa. Nagulat siya nang hawakan ni Dinah ang kamay.

“Relax. It’s just basketball. Hindi sila magsusuntukan.”

“I’m fine,” depensa niya.

“You got a mother’s look, Mush, though I can never tell if it’s for Michael or for Gino.”

Hindi na niya sinagot ang kaibigan. Ni hindi niya malaman sa sarili kung bakit siya nag-aalala. Pumito ang referee. Nagtama ang mga mata nila ni Gino. Kinindatan siya nito. Gusto niyang kutusan ito. But at least her worries were lessened. He looked confident enough. Siguro nga, kaya rin nitong magbasketball. Wait… is she really worrying for Gino? Ilang saglit pa’y nagsimula na ang laban.

GINO has the ball. Puno ng kumpiyansang nagdribble siya at kumaway-kaway pa sa mga kasama na panay sigaw ng pangalan niya. He couldn’t help but laugh. Hindi niya aakalaing mapapasubo siya. The reason for them being there is to convince Wallace to join the auction. Napipiho nilang maraming girls ang magbabasag ng alkansiya maka-date lang ang sikat na MVP ng school nila. Hindi niya gusto ang ideyang iyon dahil baka magbasag din ng alkansiya si Mushroom sa walang kakwenta-kwentang bagay pero kailangan niyang makisama. At lalong hindi niya gustong magpunta rito para lang makita ang kababatang halos lumuwa ang mata kakatitig sa Amboy na iyon. Asar talaga. Now, he has no choice but to win this game lalo pa’t nanonood si Mushroom. There’s no way in hell he will let her see that this Amboy is better than him.

Pinakiramdaman niya ang kilos ng katunggali at humanap ng tiyempong makalusot sa depensa nito. He can sense that Michael is eager to win. Seryoso ang mukha nito. For sure, he is trying to impress Mushroom. Pero hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi na! Michael attempted to get the ball pero maagap siya. He made a quick turn, aimed at the ring and shoot the ball. Halos hindi siya huminga habang papunta sa ring ang bola. Sablay. Umugong ang hiyawan sa paligid. Napuno ng kantiyaw si Gino galing sa mga kasama. At hindi niya mapigilang tumawa. Pahiya. Hindi niya magawang tumingin sa direksyon ng kababata dahil baka nagchi-cheer na naman ito sa Amboy nito. Nang makuha ni Michael ang bola, walang ka-effort-effort na ibinuslo iyon. One point! Nagtilian ang mga girls.

“One-Zero, in favor of Wallace!” masayang sigaw ng cheerleader na nag-tumbling pa.

Kaagad na nakuha ni Gino ang bola pero mabilis iyong naagaw ng kalaban. Nag-boo ang mga kasamahan niya. He laughed again. Nilalaglag na siya ng mga kasama niya. Talagang magaling ang kalaban. Well, MVP nga lang naman pala ito. Pinag-aralan niya ang bawat galaw nito. Talagang mabilis ito. There’s no way Gino could match his ability. Pero alam ni Gino ang binabalak nito. He’s been glued to the PBA and NBA games since childhood kaya hindi siya mangmang sa larong ito. Kaya bago pa man nito itinaas ang bola’y sinupalpal na niya ito kaagad. Ganoon na lang ang pangangalit ng bagang nito nang makuha niya ang bola. Gino is trying to catch his breath. Basketball was never his sport dahil hindi kaya ng katawan niya ang endurance ng laban. But he wanted to be in the basketball team. So much. Nakita niyang handa nang bawiin ng kalaban ang bola kaya mabilis niyang inihagis iyon patungo sa buslo.

One point!

“One-One!” sigaw ng mga kasamahan ni Gino na nagyayakapan at kunwa’y maluha-luha sa tuwa. Napa-iling si Mushroom. Ganoon din ang lakas ng tili nina Betchy at Dinah. Napalunok siya. Sa loob-loob niya’y gusto niyang magsisigaw. But she will never give Gino the benefit. Nang mapansin ng dalawa na hindi siya pumalakpak man lang, nagsisigaw bigla ang mga ito ng, “Go Michael! Go! Go!”

Tila naman gigil na si Michael matapos ang laban. Nang makuha ang bola’y kaagad itong napatalon at ibinuslo ang bola. Slamdunk!

Napuno ang gym ng hiyawan. Habang tumatagal, parami ng parami ang nakikiusyuso sa laro.

“Two-One! In favor of Wallace!” sigaw ng cheerleader at sumayaw pa ang buong squad para kay Michael.

Hindi malaman ni Mushroom ang nararamdaman. Of course she wanted Michael to win. Pero bakit nadidismaya siya habang pinapanood ang scoreboard? Funny, she wanted Gino to win too. Siguro’y dahil alam niyang wala itong hilig sa bola. At ayaw man niyang aminin, napahanga siya nito ngayon. Marunong naman pala ito. Though hindi nga lang kasing-galing ni Michael. Since they were young, hindi ito mahilig maglaro ng ball games. Ni hindi niya ito nakitang humawak ng bola. Buti na lang hindi ito lalampa-lampa. Ang yabang-yabang naman kasi.

Pawisan na ang dalawa. Kita niyang pagod na si Gino. Tumataas-baba ang dibdib nito sa hingal habang humahanap ng tiyempo na maka-shoot. Pero bantay sarado si Michael. Halatang hindi pagbibigyan si Gino. Mushroom could sense Gino’s about to accept he’s losing. Something pinched inside her everytime he tries to get out of Michael’s defense. Nang mapatingin ito sa kanya’y hindi niya napigilan mapasigaw. “Kaya mo ‘yan! Wag ka ngang tatanga-tanga!”

Natawa ito bigla. Tila nabuhayan ito ng loob at umandar na naman ang pagkakalog.

Sukat sa ginawa niya’y nag-cheer kaagad sina Dinah at Betchy. “Go Ginooo! Go Ginooo!” Hanggang sa halos lahat ay sinisigaw ang pangalan ni Gino. Hinawakan nito ang bola na akmang isu-shoot. Palundag na hinarang ni Michael iyon pero biglang idinrible ni Gino ang bola sabay liko at shoot.

“Two-Two!” dismayadong sabi ng cheerleader. Nagtalunan ang lahat ng kasama ni Gino. Nagsisipulan at nagtitilian ang mga nanonood.

Gino could swear he heard Mushroom. And she’s cheering for him! Definitely. Mas determinado siyang manalo. If this should be the first and the last game he’d play, he’ll win this. Even if it takes all his breath, he’ll win this game. Para kay Mushroom.

Ilang beses siyang binangga ni Michael pero hindi niya ito binibigyan ng pagkakataong maagaw ang bola. Inigihan niya ang depensa kahit ramdam niya ang pananakit ng katawan sa tuwing binabangga siya nito. Hindi niya alam kung saan niya kinukuha ang lakas pero wala siyang ibang gusto sa mga sandaling iyon kundi manalo.

“Gino! Gino!” tila iisa ang tinig ng mga naroroon at pangalan ni Gino ang sinisigaw.

“I must admit you’re good, but there’s no way you can win this,” ani Michael habang hinaharang siya.

“I’m not just good, Amboy,” aniyang ngumisi. “I’m the best. And guess what, I’ll win.” mariing sabi niya pagkuwa’y tumalon at ibinuslo ang bola. Tumalon din si Michael para supalpalin ang bola ngunit naglanding ang kamay nito sa leeg ni Gino.

Tila may bakal na tumama sa leeg ni Gino dahilan para mawalan siya ng balanse. At bago pa man niya makita kung pumasok ba ang bola o hindi’y bumagsak na siya sa sementadong sahig. Dinig niya ang hiyawan ng tao sa paligid pero masyadong mabigat ang katawan niya para tumayo. Tila naparalisa ang buong katawan at unti-unting lumabo ang paningin niya. No, he’s not going to humiliate himself by passing out! Ngunit kahit anong gawin niya, hindi siya makakilos. Bago tuluyang nagdilim ang lahat sa kanya’y may nag-angat ng ulo niya sabay tapik ng pisngi.

“Gino! Gino!”

He knew that voice. And he doze off…

Naalimpungatan ni Gino ang mga boses na nagkakagulo na naman. He could hear the panic in her mother’s voice, her yaya’s sob and he could smell the hospital again. May kung anu-anong itinusok sa kanya. And he’s just too tired to feel the pain. Then he doze off again…

Series Navigation<< As Long As Forever: Chapter 3As Long As Forever: Chapter 5 >>

16 thoughts on “As Long As Forever: Chapter 4

  1. sabi ko na nga ba eh..hindi basta2 sinat ung nangyari nung una sa kanya…eh kung mag-alaga nya baby na baby xah lagnat lng naman…

    peru nalulungkot na ako 🙁
    Calla Lily: Thank you Jeh 🙂 ni-like mo lahat… i’m touched! *pahid sipon*

  2. girl where is the chapter 5? i just finished the chapter 4 and im so excited to know what happened to Gino….

Leave a Reply