As Long As Forever: Chapter 3

This entry is part 4 of 25 in the series As Long As Forever

PAPASOK pa lang ng school ay nakahanda na si Mushroom sa mga insultong maaari niyang ibato kay Gino kapag pinagkatuwaan na naman siya nito. Ang mas nakakainis pa, busy ang daddy niya sa trabaho at pinakiusapan nito si Gino na isabay siya sa pag-uwi dahil gagabihin ito. Tinangka niyang kumbinsihin ang ama na okay lang siya magcommute pero hindi siya nito pinakinggan. Nang sinabi niyang ayaw niya kay Gino, he told her to grow up. She can’t believe her own parents. They’re throwing her into the pit where there’s a monstrous creature in the form of Gino waiting to devour her. Ba’t ba hindi nila nakikita ang kasamaan ng kababata? At bakit siya na lang parati ang mali at masama?

“Woke up on the wrong side of the bed?”

Bigla siyang napalingon. At napalunok. It’s Michael Wallace in his usual striped tee and rubber shoes.

“H-Hi.” tanging nausal niya nang mapagtantong siya nga ang kinakausap nito.

“It’s Michael,” anito. “I’m sorry about yesterday.”

Tumango-tango siya. Makakalimutan niya siguro ang pangalan niya pero hindi ang pangalan nito. Pakiramdam niya’y may lumilipad na paru-paru sa tiyan niya. At nauutal siya!

“Can I invite you for lunch?” he asked hopefully. Hindi siya makasagot. Gusto niyang tumili. He just invited her for lunch! “Don’t worry, just at the canteen.” dagdag nito nang hindi siya makasagot. “That’s if you don’t have plans, or maybe-“

“Lunch is fine,” aniyang ngumiti.

Napangiti ito. Umabot sa mga mata ang mga ngiting iyon. Which made Mushroom’s heart melt. How can a smile be so… heavenly? Angel kaya si Michael? Is he the one to save her from the Gino the devil?

Ngumiti ito. “I’ll walk you to your room… if it’s okay?”

Pakiramdam ni Mushroom ay hihimatayin siya nang mga sandaling iyon. “No problem,” aniyang ginantihan ang ngiti nito. Gusto niyang kurutin ang sarili. Is she flirting?
They were laughing when they reached the classroom. Makuwento si Michael. He’s actually easy to be with. Kahit natetense siya dahil pinagtitinginan sila ng lahat ng nakakasalubong, kampante siyang kasama ito dahil talagang mabait ito. Omigosh! He’s gonna join her for lunch! He is a perfect gentleman. Another Omigosh! She felt like falling already.

They talked a little while bago ito tuluyang nagpaalam sa kanya.

“Lunch,” anitong kinindatan siya. She felt her cheeks are burning. Bahagya siyang ngumiti sa tumango at nagmamadaling pumasok sa classroom.  Bigla’y bumangga siya sa bultong pamilyar sa kanya at amoy na alam na alam niya.

“Who the hell was that?” anitong sinundan ng tingin ang papalayong binata. Wala siyang planong sagutin ito lalo pa’t papalapit si Dinah at Betchy na pigil-pigil ang tili.

“Oh my! Oh my! O-mi-goshhh! That was Wallace!!!”
“C’mon, tell us everything!!!” ungot ng mga ito na kinikilig. “Why oh why were you together?” eksaheradong tanong ni Dinah.

“We met yesterday, remember?”

“And?”

“And he saw me today, he remembered my name and-” Tumaas ang sulok ng labi niya.

“And?” Dinah demanded.

Bumulong siya. “He invited me to lunch.”

“Lu-” tinutop niya ang bibig ni Dinah.

“I so envy you!” ani Betchy.

“We’re going together, right?” umaasang tanong ng dalawa.

Napabuntong-hininga siya, kunwa’y nag-isip bago nagsalita. “Of course!”

Bigla siyang niyakap ng dalawa. “We’re gonna meet the MVP of the year! Wuhooo!”

“Mabait kaya siya?” ani Dinah.

She smiled dreamily, saka napatawa. “He’s perfect.” Saka sabay silang tumili. Wala silang pakialam sa mga kaklase. Kung hindi pa dumating ang teacher nila, hindi sila matatapos sa kuwentuhan. And they are looking forward to lunch!

Nang pumuwesto si Mushroom sa upuan, she sensed something was completely wrong. Wala bang panggulat sa araw na ito? Walang pang-aasar? Inilibot niya ang mata at nakita si Gino. He’s sulking at one corner. Ano’ng problema no’n? Nagkibit-balikat siya. Pakiramdam niya’y magiging masaya ang lahat ng araw niya dahil kay Michael. At walang Gino na maaaring makasira ng kasiyahang iyon.

KAGAYA ng nakagawian, sabay silang tatlong magkakaibigan na pumasok ng canteen sa lunch break. Nanlalamig ang palad niya. Is this a date? Gusto niyang matawa sa sarili. Hindi normal ang nararamdaman niya ngayon. Ewan kung makakakain siya sa harapan ni Michael. Ba’t ba siya pumayag makasabay ito? Kaagad niyang nakita ang binata. Gusto niyang mapaatras nang makitang marami itong kasama. And they’re all girls.

“Mush,” bulong ni Dinah. “Are you sure about the lu-“

Bigla’y nag-angat ng tingin ang binata. Nagliwanag ang mukha nito’t kaagad napakaway. Saka nagpaalam sa mga kasama. Kaagad naman siyang nilingon ng lahat nga mga babaing nakaupo roon. Nagpatay-malisya siya at hiniling na sana’y hindi siya namumula.

“Hi, Mushroom!”

“Hello, Michael,” aniyang ngumiti. Wala sa loob na napatitig siya sa guwapong mukha ng kaharap. Tila may paru-parong nagliliparan na naman sa tiyan niya habang papalapit ito.

“Uhurrrrmm…”

Saka lang niya naalala ang mga kaibigan.

“Bestfriends ko nga pala, si Dinah,” Inilahad ni Dinah ang kamay sabay papungay ng mata. “and Betchy.” Mabilis na itinulak ni Betchy si Dinah at nagpacute kay Michael.
“You brought bodyguards,” he chuckled. Nawala ang ngiti sa dalawa na ikinatawa ng dalaga.

“Beautiful bodyguards,” agad na sabi nito na ikinasiya kaagad ng mga ito.

“You brought goons,” aniyang sinulyapan ang mga babaing nakatitig pa rin sa kanila.

Tumawa si Michael. Parang musika iyon sa pandinig ng dalaga. Ilang saglit pa’y umukopa sila ng table at nagpunta sa counter.
Alam ni Mushroom na hindi siya makakain ng husto kaya sandwich lang ang inorder niya at juice.

“Choose whatever you like, it’s on me,” ani Michael. Napatitig ito sa tray niya.

“I’m not that hungry.”

“What’s your favorite food?” bigla’y tanong nito.

“Beef steak.” sagot niya.

“Maybe I could take you out at one of the best steak houses some time. Whenever you’re free.”

Dalawang pinong kurot ang natanggap niya. Nang lingunin niya ang mga kaibiga’y kunwari’y abala ito sa pag-order. Nakita niyang napangiti si Michael, amused na nakatingin sa kanila. Napalunok siya ng ilang ulit. Is she going out for a date with Michael? Papayagan kaya siya ng Daddy’t Mommy niya?

“I’ll…” napalunok siya. She could say yes. She wants to say yes. “I’ll have to think about it.”

“Of course,” anitong tumango-tango halatang dismayado sa sagot niya.

“What about you? What’s your favorite?” aniya para maiba ang usapan.

Napatitig ito sa kanya. “Mushroom.”

Nakatingin siya rito, naghihintay ng sagot.

“Mushroom,” ulit nito. Saka lang niya napagtantong hindi nito binibigkas ang pangalan niya.

Namula kaagad siya.

“Especially when it blushes.”
Kung wala si Dinah sa likuran niya’y baka hinimatay na siya.

WALANG pumapasok sa utak ni Mushroom sa buong maghapon. Walang ibang laman ang isip niya kundi ang mukha ni Michael. Kung papaano ito magsalita, kung papaano ito tumawa, kung papaano ito ngumuya. He looked unreal. So unreal. He must be a fallen angel… Napabuntong-hininga siya. Napalingon siya bigla nang may tumamang maliit na bolang papel sa ulo niya. Naniningkit ang matang tinitigan niya ang kababata. Nakakatatlong bato na ito. Gusto niyang magkaroon ng voodoo doll nang mga oras na iyon at ilagay ang mukha ng kababata at tusukin ng tusukin.

Iningusan niya ito. Saka balik ang isip kay Michael… May tumama ulit sa ulo niya. Galit na kinuha niya iyon at ibabato sana nang bigla siyang tawagin ng guro nila.

“Miss Nepomuceno, could you find the derivative of x as x approaches -1?” Napatitig siya. Saka lang niya namalayang maraming nakasulat sa pisara. “On the board please, and yes, you can bring your solution.”

Saka siya napatingin sa papel na hawak at inayos iyon. Nagulat siya nang makitang may solution na nakasulat doon. Kaagad siyang lumapit sa pisara at kinopya ang sagot sa papel.

“Very good, Miss Nepomuceno.”

Napatingin siya kay Gino pero nakayuko ito. Napagpasyahan niyang hindi muna niya tutusukin kung sakaling my voodoo doll siya ngayon. Ngunit nang maupo siya’t muling may tumama sa ulo niya, binawi niya agad ang pasya.

HINDI akalain ni Mushroom na magiging ganito siya kasaya sa tuwing papasok ng paaralan. Palagi siyang nae-excite na ewan. Palagi siyang may dahilang ngumiti. Things just got better when Michael came. Talagang mabait ito. She felt lucky for the special attention he gives her. He makes her feel beautiful. He makes her feel really special. Lalo tuloy nadagdagan ang paghanga niya sa binata. And she knows in no time, she could be falling in love with him. For now, they are enjoying each other’s company and savoring the thrill of getting to know each other. She likes Michael. A lot.

Tuwing umaga’y inaabangan siya nito sa gate at inihahatid sa classroom. Napupuno siya ng tukso sa klase pero nakasanayan na niya. Palagi silang magkasama tuwing lunch break, kasama siyempre ang bestfriends niya. At palagi silang nanood ng practice game ni Michael. Kaya punung-puno nga excitement ang araw niya. Bigla’y nawala si Gino sa eksena at ikinatutuwa niya iyon. Hindi siya masyadong naaapektuhan sa mga mang-iinis nito dahil masaya siya. At natutuwa siya sa tuwing hindi tumatalab ang pang-aasar ni Gino sa kanya.

MUSHROOM thought she’d get off Gino completely. Gano’n na lang ang pagkadismaya niya dahil pareho silang officials ng student council at marami silang gagawin na magkasama dahill sa nalalapit na Intramurals. They planned to put up different booths para magraise ng fund para sa paaralan at para mag-enjoy rin ang mga estudyante, lalo na ang mga wala masyadong hilig sa sports. Hindi sinasadyang napatunganga si Mushroom ng saglit habang pinag-uusapan nila kung papaano gagawing amusement park ang school, iniisip niya kung makakapanood kaya siya ng game ni Michael kung ganito ka-busy ang council. Naulinigan niya ang boses ni Gino.

“Hayyy… kaya ayokong ma-inlove. Nasaan ka na naman Mushroom?”

Nag-init kaagad ang magkabilang pisngi lalo na nang may sumigaw ng ‘basketball court!’ sa likuran. Halos napatingin ang lahat sa kanya pati ang president nilang si Jordan Herrera. Tiningnan niya ng masama ang kababata.

Pinandilatan siya nito. “Suggestions daw?”

“Why don’t we have an auction?” biglang sabi niya para makabawi sa pagkapahiya.

Tumaas ang kilay nito. “Auction?”

“We’ll inform the everyone to donate valuable items-” aniyang humarap sa president.

“Like what?”

Inis na tinapunan niya ng tingin ang katabi. “Like my new music box?” iritado niyang sagot na ikinatahimik nito. “It could be anything.”

“That sounds good,” sang-ayon ni Jordan. “I bet we can raise a lot of money because of that. I’ll put my girlfriend in auction.” Nagkatawanan ang lahat. “Thanks, Mushroom.”

Ngiti lang ang isinagot niya. And all of them agreed. Nang tingnan niya ang kababata para irapan, nakayuko ito, tila pinagbagsakan ito ng langit at lupa.

Nang matapos ang meeting ay sinadya niyang magpahuli. Baka tuksuhin na naman siya kapag sa gym siya kaagad magpunta. Nagulat siya paglabas nang makita si Gino, tila hinihintay siya. Umangat kaagad ang kilay niya. Mabilis siyang naglakad at nilampasan ito.

“Talaga bang ido-donate mo ang music box?”

Natigil siya sa paghakbang at kunot-noong nilingon ito. Ba’t naman niya ido-donate ang music box niya? “Ano naman sa’yo?” asik niya.

“Wala.” anito saka tinalikuran siya. Takang pinanood niya ang papalayong kababata. Ano’ng problema no’n?

SATURDAY morning, may meeting sila sa student council bandagng alas nuwebe kaya maaga pa lang, nagdilig na si Mushroom sa garden. Ang alam niya, may practice game sina Michael at napagksunduan nilang tatlong magbestfriends na manood. It’s one good thing she can look forward for today. For sure, aasarin na naman siya ni Gino sa buong oras na magkasama sila. Michael is really heaven’s gift because he gives her a reason to smile. Kagaya ngayon. Wala sa loob na napakanta siya.

Oh my pretty, pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty, pretty boy of mine
Just tell me you love me too.
Oh my
-“

Natigilan siya nang biglang may sumapaw sa kanta niya.

“My pretty, Aammboy I need you
My pretty Aammboy I do.”

Salubong ang kilay na napalingon siya. At ang asungot na halatang kagigising pa lang ang nandoon. May painom-inom pa ito ng kape habang nakasampa sa bakod.

“Oh c’mon, Gino, huwag mong sirain ang araw ko.”

“Huh?” painosenteng reaksyon nito.

Inis na tinalikuran niya ito at itinuon ang pansin sa ginagawa.

“Boyfriend mo na ba ang Amboy na ‘yon?”

Gigil na kinagat ni Mushroom ang labi para pigilan ang sariling magsalita.

“Pssst…” kulit nito. “Sagutin mo nga ako Mush..room,” anito saka parang timang na natawa.

“Kasi, hindi ko naman siya nakikitang dumalaw man lang sa bahay ninyo tapos-“

“Ano naman ngayon sa’yo?!” singhal niya. “Will you mind your own business!”

Blanko ang ekspresyon nito. Tila walang narinig at patuloy na nagsalita. “Tapos, palagi kayong magkasama sa school. Kahit saan, nakikita ko kayo. Don’t tell me, nagpapaligaw ka sa school?”

“Shut up!”

Nag-isip ito saglit saka tinitigan siya bago muling nagsalita. “You mean, hindi pa kayo officially mag-on?”

“Shut up!”

“MU?”

Sobra na talaga! Bigla niya hinarap ang hawak na nozzle dito.

“Whoa!” Napatalon ito bigla.

“Pag nagsalita ka pa, ikaw na ang babasain ko!”

Tinitigan siya nito saka ngumiti ng nakakaloko. “Pikon,” anito’t tumalikod. “Hindi ka pa pwedeng magboyfriend kasi bata ka pa,” hirit nito sabay kanta.

“Oh my pretty Amboy my MU
My pretty Amboy I do.
Lala lalala lalala lalalala.”

Naiwan siyang nanggigigil sa inis.

Series Navigation<< As Long As Forever: Chapter 2As Long As Forever: Chapter 4 >>

18 thoughts on “As Long As Forever: Chapter 3

  1. kakaiba kasi yung paraan ng pagpapakita ni Gino ng feelings for Mushroom e!!! ayan tuloy, nami-misinterpret ni Mushroom ng bongga yung ginagawa ni Gino, hindi niya naa-appreciate!!! di bale, mamahalin ka rin niya Gino, maghintay ka lang, ahaha!!! 😀

Leave a Reply