My Darling Dude – Chapter 8

My Darling Dude

My Darling Dude

Nawala yata ang tama ng alak kay Sloane nang marinig ang sinabi ni Dane. Handa na sana siyang lunurin ang lahat ng nararamdamang inis at frustration, ngunit tila binigyan siya ng kakaibang lakas ng narinig mula sa dalaga. So, she thinks I am quite worthy, huh? That if she weres traight, she would choose me? Wala siyang pakialam kung hypothetical lang iyon. Basta masaya siyang malaman na kahit papaano, may nararamdaman din para sa kanya ang babae. Dane may be an out and proud lesbian but apparently, but Sloane could feel his heart jumping at the knwoledge that Dane, in some bizarre, twisted way, actually liked him. As a man.

Sa gitna ng pagkakaingay dahil sa sagot niya sa mga tanong ng mga kasama, ay hindi naman niya halos maialis ang tingin sa dalaga. He kept his watch on her through his peripheral, as he gamely answered the naughty questions thrown his way. Puro tungkol sa ngayon ay halos non-existent na niyang sex life ang itinatanong ng mga makukulit niyang empleyado. Nothing too vulgar though. So far, the questions have simply been: When was the last time you got laid? And his answer was ten months ago, so yes, he has been celibate since. It was just a one night stand with some Australian beauty he met in Boracay. It was good, but he had to leave the next day so he didn’t even see her again. Ni hindi na niya maalala ang pangalan ng babae ngayon. Ang naalala lang niya ay kahawig ito ni Megan Fox.

Ang sumunod na tanong ay kung ano daw ang greatest sexual fantasy niya, at kung natupad na raw ba ito? He said it’s not really that sexual in nature, but he has always fantasized about coming home and having his girl greet him at the door wearing his favorite crisp white button down shirt and one of his plaid boxer shorts. And no, that hasn’t been fullfilled yet.

Panay ang sulyap niya kay Dane sa tuwing sasagot, ngunit kundi ito nakayuko at nilalaru-laro ang yelo sa hawak na plastic cup, ay kausap naman nito ang katabing si Paolo. Bakit kaya? Nahihiya ba ito sa ipinagtapat kanina lang? Ano naman ang nakakahiya doon gayong pareho lang naman sila ng nararamdaman?

There, he just said it. He just finally admitted that fact to himself. Bago pa man niya nalaman kung ano ang tingin ni Dane sa kanya, at kahit paano pa niya pigilan, ay alam na niyang gusto niya ang babae. Heck, he might have already fallen for her, only he couldn’t think of it too much or allow himself to be so carried away because he has to be careful.

Ngunit dahil sa sinabi nito, tila gusto niyang kalimutan na iyon. Dane likes him too, somehow. And that gives him hope. Baka sakaling may magawa nga siya upang mapagbago pa ito. Kung bahagi ng naging dahilan ng pagpapalit nito ng preference ang hindi magandang naging karanasan nito sa naging boyfreinds dati, handa siyang gawin ang lahat at ipakita dito na kaya niya itong tanggapin, at mahalin, sa kabila ng kung anumang iniisip nitong kahinaan o kasiraan sa pagkatao nito. So she may have some developmental and learning disability, but who cares? He clearly doesn’t.

He understands now. Maybe Dane felt more like she belongs when she became part of the art communities in New York, and since most of those people are flamboyant and openly gay, she must think that since she’s accepted there, she must be one of them. Wala marahil kumuwestiyon dahil baka hindi alam doon kung ano ang pinagdaanan ni Dane noong high school, partikular na sa naging boyfriends nito. It was obvious that her experiences with those jerks were things shes’s rather forget. Pero halata rin naman kay Dane kanina, habang nagkukuwento ito, na nalulungkot pa rin ito sa tuwing naiisip ang nangyari noon.

Just the thought of a younger Dane going through those dark periods of her life is already breaking his heart. He had no clue she was dyslexic. Kahit si Des ay hindi iyon sinabi sa kanya, at naiintindihan naman niya iyon. Ayaw nitong maging masyado siyang patronizing sa kapatid nito, at tratuhin na tila ba limitado ang mga kaya nitong gawin. Ngayon niya mas naunawaan kung bakit protective dito ang mga kapamilya. Sa kabila ng mga narating na sa buhay at sa pagiging astig nito, ay nananatiling insecure si Dane dahil sa kondisyon nito.

Napabuntunghininga siya, bago maingat na inabot ang likod ng babae at marahang tinapik muli iyon. He felt her flinch, but she didn’t pull away.

“Oy, last question na! Gandahan nyo naman! Huwag iyong puro kamunduhan!” wika ni Rico na sinundan ng tawanan.

“O sya, sige, eto ang magandang tanong. Promise!” ani Wanda, na tipsy na. “Dane! Pare, makinig ka.” tawag nito kay Dane dahilan upang dumiretso ng upo ang babae. Hindi pa rin ito tumitingin sa kanya, bagaman nagtaas na ito ng tingin at naka-focus naman sa bonfire.

“You okay?” tanong niya sa katabi sa mahinanag boses. Tango lang ang isinagot nito.

“So, Mr. Sloane Yuchengco, ano naman ang masasabi mo sa sagot ni Dane kanina sa huling tanong sa kanya?” tanong ni Wanda na sinundan ng sigawan ng lahat.

Sinulyapan muna ni Sloane si Dane bago nakangiting hinarap ang mga nagkakaingay. “Wala.” aniya bago umiling.”Wala akong masasabi.” ulit niya sa mas malakas na boses, dahilan upang sa wakas ay mapatingin sa kanya si Dane. Hindi niya iyon inaasahan, lalo na ang samu’t-saring emosyong nababasa niya sa mga mata nito. Bahagyang nangungunot ang noo, at kita rin ang pamumula ng psingi nito. Hindi ito nakangiti, ngunit bahagyang nakaawang ang mga labi.

At hindi maalis ni Sloane ang tingin dito. Dane looked beautiful with the firelight illuinating her face, and that beauty was like an invisible force drawing him near. Her slightly parted lips seems like an invitation for him to come closer, and he is finding it hard to resist.

“Hindi puwedeng wala! Ang daya naman!” protesta ng ilan sa sinabi niya, dahilan upang muling mapatingin sa mga kasama si Sloane. Hindi ba napapansin ng mga ito ang nangyayari? Tumingin siya kay Dane, na noon ay hindi inaalis ang tingin sa kanya. Wala namang nagbago sa distansya sa pagitan nila. Bakit pakiramdam niya kanina ay tila kaylapit nila sa isa’t-isa?

And why, on earth is Dane even looking at him that way? Like she’s waiting for… something? Sloane felt his heart leap. And a sudden relization. An instant urge.

Or maybe, it’s really something he’s alwasy wanted to do but always held back from doing. “Wala akong masasabi talaga.” aniya sa mga kasamang tila naghihintay rin. “Pero may gusto akong gawin..” aniya sa mas mahinang boses, bago ibinalik ang tingin kay Dane.

Ilang sandali lang ay nahapit na niya ito sa baywang at nailapit ang mukha dito. Her eyes were wide, questioning, but she never made any move to pull away, or resist. He cupped her head with one hand and gently, tentatively, met her lips with his. It was just a slight brushing at first. Light and feather-like. But the feel of her soft, warm lips and her non-resistance soon had him holding her closer, tighter, and kissing her in a way he’s always wanted to kiss her.

Hot, intense and passioante, yet in some ways, still tender.

It all felt like a dream. He was probably so frustrated, maybe even so drunk that he’s beginning to hallucinate. But no, he could feel her soft body pressed against his, and that sudden jolt when he felt her kissing him back.

This must be how it feels like to really fall. My heart is beating wild, my cheeks feel hot and there’s this dudden, unexplainable surge through me. Were those shivers down my spine? Butterflies in my stomach? And was I really holding onto Sloane’s shirt and kissing him back?

Ang daming tanong sa isisp ni Dane habang nakakapit sa t-shirt ni Sloane. Pakiramdam kasi niya ay matutunaw siya anumang sandali, kundi man matutumba. Simula nang maglapat ang mga labi nila, parang tumigil ang oras, at huminto ang mundo sa pag-ikot. Ang tanging nagpapatuloy ay ang nagaganap sa pagitan nila. Parang may nagkakaingay, ngunit tila kaylayo ng mga iyon. Ang tanging naririnig lang niya ay ang tibok ng kanyang puso, at ang tanging nararamdaman ay ang mga braso ni Sloane nakapalibot sa kanya, at ang mga labi nitong masuyo siyang hinahagkan.

Sloane’s really kissing her, and she is kissing him back! She has never been kissed anyone, nor had she kissed anybody this way. A kiss that seems to stand for and speak for so many things. A kiss that felt so good, so gentle, yet intensely passionate.

But why are they even kissing now? Why was she even kissing him back? Kasabay ng tanong na iyon ay ang reyalisasyong dapat ay hindi niya iyon hinahayaang mangyari. What am I doing? Marahan niya itong itinulak sa dibdib, kasabay ng pag-atras niya ng upo. “W-what’s….why…” ni hindi niya alam kung ano ang sasabihin. The sight of Sloane looking at her with raw desire was making it impossible to say anything. He was looking at her as if the kiss was something he also wanted, so much.

And again, why? Huminga siya ng malallim, habang sapo ng isang kamay ang dibdib. Patuloy ang pagkakaingay ng lahat, at noon napagtanto ni Dane na nasa tabing-dagat pa rin sila, nakaupo sa paligid ng bonfire kasama ang may isang dosena pang katao. They just kissed right in front of these people?

Ibinalik niya ang tingin kay Sloane, na tila hindi man lang natitinag sa puwesto nito. He was still holding her and his gaze never wavered. At hindi na niya kayang tagalan pa ang pagkakatingin nito sa kanya. Maingat na inalis niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang baywang bago tumayo. “I have to go. Mauna na ako.” she said to no one in particular before she walked away. Mabibilis ang mga lakad niya. May naririnig siyang tumatawag sa pangalan niya ngunit hindi niya iyon pinapansin. Ni hindi siya lumilingon. Nakapako ang tingin niya sa nakikitang ilaw ng poste na may isandaang metro pa siguro ang layo. She can’t wait to get to the house, and lock herself in her room.

Ano ba ang iniisip niya? Bakit hinayaan niyang halikan siya ni Sloane? At bakit nito iyon ginawa? Hindi niya alam kung ano ang talagang nararamdaman. Hindi naman siya galit, hindi rin siya nakakaramdma ng pagsisisi, at iyon ang hindi niya maintindihan. Bakit?

Ilang sandali lang ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Kasunod ang pagtawag ng pangalan niya. It was Sloane. She dared not look behind her. She just kept on walking. Tahimik lang din ito hanggang marating nila ang bahay. Ito ang nagbukas ng gate, at ng main door. Nilampasan niya ito at nagpauna sa pagpasok. Dire-diretso siya sa kanyang kuwarto at ini-lock ang pinto. Litung-lito siya, tumatahip ang dibdib niya, at pakiramdam niya ay gusto niyang magwala sa frustration. What is going on? What is happening to her?

Inilabas niya ang cellphone at mabilis na nag-dial.

Hi, this is Nadja. Sorry I can’t answer your call right now, but you may leave a message after the beep. Iyon ang voice message prompt na narinig niya matapos ang sunud-sunod na ring na walang tumatanggap ng tawag.

Oh, God, not the machine! Not voice mail! Ngunit pagkarinig ng beep ay nagsalita na rin siya. “Hi, babe. It’s me. Could you possibly either get on the phone right now or online? Please… something happened.”

The following two tabs change content below.

Latest posts by Elisha (see all)

Read the rest...


89 Responses

 1. yoj_126 says:

  wahhhhh ……

 2. Lucylyn says:

  nagising din ang pagkababae mo dane

 3. Black Angel says:

  Atlast magging girl k n ulit dane

 4. Angelita Azares says:

  wow they just kissed :)

 5. just accept the fact that your a girl…………

 6. shiela1234 says:

  Ubos na gils kooooooo….

 7. iiLee says:

  Awe finally.! What took you so long to kiss her btw lol! I anticipated that thing to happen long before lol

 8. angeliejoy says:

  he doesn’t care at all. and that is all that matters

 9. annlie says:

  at last hehe:)

 10. peachytan says:

  Grabe!!! Kiss aagaaaddddd!!! Kilig much

 11. arch says:

  finally they kissed!

 12. keeehialovesu says:

  Oh my gad..

 13. sushibar84 says:

  So sweet.

 14. Mizaki says:

  whaaa gulong gulo na c dane.

 15. Reyes says:

  nice… ang cute talga ng story na ito

 16. Sherilyn says:

  ai kilig kilig much.

 17. kassieandan says:

  Finallly..they kissed

 18. Yenng says:

  Ito ang nag wawalang puso… * – *

 19. didaylang says:

  naku wla ng gils

 20. kiny93 says:

  i need gils

 21. mits namz says:

  i need gils =)

 22. mits namz says:

  omg……naging girl na ulit c dane aiyeeeeee

 23. emptychen19 says:

  hehe nice one sloan

 24. jcsm14 says:

  girl ka nga kasi… ang sarap kaya ma-kiss…

 25. alma rosano says:

  wahahaha…ganda…

 26. yram says:

  kilig to the max :-)

 27. elv_16 says:

  kiss pla ang magpapabago sa nalilitong pagkatao ng isang tao

 28. Aiko says:

  charot!!!!!!!!!!!…kilig much

 29. sel says:

  Confuse, more gils next n ei…

 30. sel says:

  Sa wakas ng kiss na cla…

 31. naloka ang lola nio sa d’ moves ni sloane..!!!ahhhhh..!!

 32. aika08 says:

  kaka-confused

 33. gingging02 says:

  Confused?

 34. kurtlenard says:

  kisS!hahaha!pault!haha

 35. zcha says:

  waah!.. its getting intense and intense every chapter!.. grrrrr

 36. jaimieallyson_25 says:

  Nxt chap

 37. pazawaiy says:

  _ganda tlgah=)
  hahaha!

  weeeee!!!
  next chapt nah!!! ;p

 38. mishey1028 says:

  TGAL ng kissing scene.. :)

 39. tintin says:

  waaaaaaaaaaah !

 40. wentan says:

  Ganda tlaga. .

 41. anne says:

  mababasag na ang pader. hihihi

 42. krizza says:

  i don’t know why but naawa naman ako kay nadja.

 43. gembira says:

  wewwwweeeeeetttttt…

 44. mayriz says:

  hala babae na ulit sya ayyyy kilig

 45. doves says:

  wow babae na siya hehehehe…go go sloane

 46. princessemerald says:

  oh my oh my

 47. Cheer says:

  waaaahhhh… kinilig nmn ako dun.. hehehe! =)

 48. Blackrose says:

  Grabe ang ganda… sobrang kilig.. i really love it.. :)

 49. Ahne says:

  wla na akong gils d q pa mbabasa to… huhuhu…

 50. maria joy says:

  gnda nmn

 51. wowness tlga… haayyyy….

 52. negiers says:

  talagang talaga lang ha! ang galing talaga nang author…

 53. Marychu says:

  super ganda ng story kakainlove tlaga….

 54. pia says:

  pag madmi nako gils isa ka sa babasahin ko!!!

  dko palalampasin!

 55. anyat11 says:

  sana more than kiss *blush* super kakilig naman!

 56. marizor says:

  yihh… bitiness!! :p
  cant wait for the next chapter!!

 57. anriv1011 says:

  Wow breath taking scenes ha? Wana write my story but i dont know how

 58. Ja-Ne says:

  sa wakas they kiss each other..hehehehhehe..kakilig talaga to..

Leave a Reply