My Darling Dude – Chapter 5

My Darling Dude

My Darling Dude

Ang tagal naman! Ano ba kasi ang pinag-uusapan? Hindi ba puwedeng bukas na lang iyon? Gusto nang magapapdyak sa inis si Dane habang pasulyap-sulyap kay Sloane at sa ilang kausap nito sa di kalayuan. Pasado alas-sais na ng gabi at nailigpit na niya ang kanyang camera equipment, na ipinatong niya sa isang stone bench sa malawak na lawn ng halos tapos nang Paladina Hotel. Hinihintay na lang niya na matapos si Sloane. Kanina bago umalis ang Tito Migs niya ay sinabihan siya nitong hindi siya aalis at pupunta ng resort na hindi kasama si Sloane. Fine, wala siyang problema doon. But it’s a Friday! At may trabaho pa naman bukas so bakit ba hindi na lang ipagpabukas ang kung anumang pinag-uusapan nito at ng mga taong iyon?

Not that she’s being a primadonna or anything. Pero mukha namang wala ng kinalaman sa trabaho ang pinag-uusapan ni Slaone at ng grupong iyon. Dalawang lalaki, at isang babae ang kausap nito. They are part of the team hired to train the resort staff. Hindi niya alam kung bakit hindi maganda ang pakiramdam niya sa tatlong iyon. Those three obviously know each other. Halatang nagpapalapad ng papel ang dalawang lalaki kay Sloane, habang obvious naman ang pagpapa-cute ng babae. At tila ibinubuyo pa ito ng dalawang lalaking kasama nito. Ewan kung bakit kanina pa siya kating-kati na sugurin ang mga ito at hilahin palayo si Sloane. Kanina pa kasi niya napapansing panay ang hawak dito ng babae.

Argh! Ano ba’ng pakialam niya? Why is she even affected anyway? Kaya lang ay medyo nilalamig na siya. It’s mid-November and evenings have been extra cold. Wala siyang dalang jacket dahil hindi naman niya naisip na aabutin sila ng ganitong oras sa site. Usually bago mag-alas-sais ay nasa bahay na sila. At medyo nilalamok na din siya! Niyuko ang dalang camera bag at kinapa-kapa ang mga side pockets niyon. Sa isang maliit na bulsa ay kinuha niya ang isang hindi pa nabubuksang pakete ng Lucky Strike at lighter na may logo ng The Incredibles.

She’s not really a heavy smoker. Nagyo-yosi lang siya kapag nasi-stress, o naiinis at walang mapagbalingan. Hindi alam ng mga kapamilya niya na naninigarilyo siya. Siguradong mag-aalala na naman ang mga ito kapag nalaman. Napailing siya bago binuksan ang pakete at kumuha ng isang stick pagkatapos ay inilagay iyon sa bulsa ng suot na board shorts. She lit the stick and soon she was puffing away. Pang-alis na ng ginaw, pantaboy pa ng lamok. She smirked after she blew a cricular gust of smoke from her lips.

Muli siyang sumulyap kina Sloane, at muntik na niyang maibuga ang sigarilyo nang makitang inihilig pa ng babaeng iyon ang ulo nito sa balikat ng binata habang tumatawa. The woman was also holding on to his forearm. Ang arte lang! Asar na binawi niya ang tingin, ngunit sakto namang noon din siya tinawag ni Sloane. Naglalakad na palapit sa kanya ang binata, bahagyang nangungunot ang noo.

Masama rin ang tingin nito sa sigarilyo niya. “Where did you get that?”

“I have a secret stash.” simpleng sagot niya. “Are we going home yet?”

Bahagya itong umiling. “In awhile.” wika nito bago hinagip ang braso niya at iginiya patungo sa mga kausap nito. “Ipapakilala muna kita sa kanila.”

Tahimik na umantabay lang siya dito habang nakaipit pa rin sa mga daliri ng kanang kamay ang yosi. Nawala naman ang inis niya sa paraan ng pagkakahawak ni Sloane sa braso niya, na tila siya prinsesang pinoprotektahan nito.

“Guys, this is Dane Bermudez. She’s taking care of everything that has to do with advertising and promoting the rsort. She’s also a very talented photographer and her work has been featured in both the New York and LA Times, Vanity Fair and Vogue.” may himig-pagmamalaking sabi ni Sloane, dahilan upang kahit papaano ay mabawsan ang inis ni Dane.

“Dane, that’s Paco, Enzo and Wanda. They’re in charge of training the guest relations and waiting staff for the next six weeks.” patuloy ni Sloane. Ngumiti naman siya sa tatlo, a slight smirk at the woman, who was looking at her with interest.

Nakipagkamay sa kanya ang tatlo na puro nagpahayg ng paghanga sa credentials niya. Sinikap naman niyang maging amiable, dahil maayos naman ang ipinapakita ng tatlo. Pero habang nakikipag-usap ay inoobserbahan din niya ang mga ito. Halata naman sa kilos ng tatlo na parang naiilang ang mga ito sa kanya at tila hindi alam kung paano siya pakikitunguhan. What, ngayon lang sila may na-meet na tibo?

“Sayang ka naman, Dane. Ang ganda mo pa naman.” hindi na nakatiis na sabi ng lalaking chubby, ismarte kung manamit at may suot na dark-rimmed glasses na mukhang wala namang grado – si Enzo. Sinang-ayunan naman iyon ni Paco, na payat at mukhang Kpop idol kung manamit pati na ang buhok.

Tumaas ang isang kilay niya. “Bakit sayang? I am living my life well. Hindi naman ako patapon or pariwara.” aniya, nakangiti pa rin.

“Maganda rin ang boses mo. Nakakapeke kung nagkataong uso pa ngayon ang phone pals.” Wanda giggled. At ito lang ang natawa sa joke nito.

Tiningnan lang niya ng saglit ang babae, na abot hanggang baywang yata ang buhok, maputi, mukhang tila laging nagpapaawa ang mga mata, at well… maganda naman. Kaya lang ay hindi niya alam kung bakit mainit ang dugo niya dito. Hindi kaya PMS lang ito?

Bago pa siya may masabing kung ano ay si Sloane na lang ang tiningnan niya. “Are we going home now?” tanong niya,.

Amused na napangiti lang ang binata, bago binalingan ang tatlo. “Well, guys, mauna na kami. Mukhang gutom na ang prinsesang mukhang prinsipe.” sinundan nito iyon ng tawa. Dane kept the smile on her lips. Pero ang totoo, parang gusto niyang batukan si Sloane. Must he really say that?

“It was nice meeting you, guys. Kitakits na lang sa mga susunod na araw.” iyon lang at sumaludo na si Sloane sa tatlo bilang pamamaalam. Dane did the same then promptly pulled at Sloane’s arm so they could finally turn towards the bench where her camera bags is.

Naiiling na kinuha lang ni Sloane ang camera bag at isinukbit iyon sa kaliwang balikat nito, bago kinuha ang isang kamay niya at sabay na silang naglakad pababa sa beach, kung saan sila dadaan patungo sa resthouse nito.

Dane smiled contentedly as they walked hand in hand, habang panay pa rin ang hitit buga niya. Ngayong kasama na niya uli si Sloane, bakit ba siya tila nate-tense pa rin? Halos dalawang linnggo na silang magkasama, at nagiging malapit sa isa’t isa. She knows they’re relly getting closer as friends but why are there still moments like these when things feel awkward somehow?

“When did you start smoking?”

Muntik na siyang masamid sa gulat sa biglang tanong na iyon ng binata. Napaubo tuloy siya. “After high school. During Graphics Design class. Sa tuwing madaming projects at toxic, nakaka-stress. Nagaya ako sa mga kaklase ko, nagyo-yosi kapag nagtatapos kami ng project. ” muli siyang humitit at bumuga. “I’m no heavy smoker, though. As in yung isang pack, inaabot ng three months sa akin kung walang nanghihingi.”

“And you never found other ways to deal with stress?” muling tanong ni Sloane, nangungunot ang noo.

Dane simply shrugged. “Nasanay na eh.”

“And why are you smoking now? Ano naman ang naka-stress sa iyo?”

Napatigil si Dane sa paghitit sanag muli, the cigarette was stuck in between her lips as he thought about his question for a few seconds. Pagkuwa’y inalis niya iyon at napauntunghininga. “Not really stressed now. Medyo nilalamig kasi ako at malamok din kanina dun sa puwesto ko.” she looked up at him and grinned. “ So you see, marami ding silbi ang yosi.” and he doesn’t have to know why she was really a bit “stressed” earlier. Bakit ba kasi ganoon ang nararamdaman niya? Na parang ayaw niyang may ibang babaeng binibigyan ng atensyon, o lumalapit man lang kay Sloane? Nababaliw na yata siya!

She took another drag, only to have the stick snatched from her lips. Sa gulat ay hindi na siya naka-react habang pinapanood ang pagbagsak ng sigarilyo ilang metro mula sa paa niya. “What the…?” napabaling siya muli kay Sloane, na matamang nakatingin sa kanya.

“It’s a bad habit, Dane. And it’s also bad for your health.” anito, nangungunot ang noo.

She pursed her lips. She hates it when people do that, talking to her like a misbehaving kid. Naiintindihan niya ang mga kapamilya sa pag-aalala pero… this is Sloane. Sloane who was technically the first man she’s ever known, and now, the man who’s also making her somehow rethink her whole life now. “I know.”

“Iyon naman pala. Then why don’t you quit?” wika ni Sloane bago marahan siyang hinila palapit dito. Payakap na inakbayan siya nito.

And it felt good. “I guess because no one’s really asked me to.” sagot niya.

“Not even you parents?” tila di makapaniwalang tanong ni Sloane, bago bumawi. “Oh wait, let me guess, hindi nila alam?”

Tumango lang siya, ninanamnamn ang pakiramdam na mapalapit dito. Who needs yosi when I can have something this warm, and this… good? Ipinaikot niya sa baywang ni Sloane ang isang braso. Mmm, much better.

“Then, I’m asking you.”

Napatingin siya sa katabi. Napasinghap nang makitang ilang pulgada lang ang layo ng mga mukha nila sa isa’t-isa. “What?”

“I’m asking you to quit smoking.” ulit ni Sloane. Nakataas ang isang sulok ng labi. His tone was challenging.

And she has never backed down on a challenge. Quit smoking lang pala eh! “Okay, Sloane.” aniya sabay ngiti rin dito.

Naningkit ang mga mata nito. “Ganon lang iyon? You shouldn’t do it for me, Dane. Gawin mo iyon para sa sarili mo.”

Ang labo ng lalaking ito! Ayaw ba nito niyon? Na ito ang dahilan para tigilan niya ang paninigarilyo? “Fine. I am quitting na nga eh, di ba? Does it matter kung para sa iyo o para sa akin iyon? Ang imporante, titigil na ako.” kinuha niya ang pakete ng yosi at lighter sa bulsa at ibinigay iyon dito.

He grinned. “Nice.” ibinulsa nito ang iniabot niya. Then his eyes lit up even more. “Yaman din lamang na madali ka palang kausap at payag ka namang i-reform ko, bakit di ka na rin kaya magpakababae na, Daniella?” he wiggled a brow at her.

Hindi inaasaahan ni Dane ang sinabi nito. Masyadong out of the blue. Sa nakalipas na mga linggo, maliban sa paminsan-minsang joke ay halos no comment ito sa kanyang preference. Ni hindi ito nagbukas ng usapan tungkol doon at parang hindi man lang curious, na tila ba hindi nag-e-exist ang katotohanang iyon. Pagkatapos ay bigla siya nitong bibirahan ng ganoong tanong? She could feel her heart beat fast. Thoughts are swirling in her head. For the past three years since she came out, she knows, and is so sure, already, that she really is gay. And this is the kind of life that she wants. She has already made her choice. Nasanay na siyang walang nakikialam doon, kahit pa ang mga kapamilya niyang alam niyang may pag-aalinlanagn pa rin hanggang ngayon sa desisyon niya.

Pero bakit tila sa nakalipas na linggo ay unti-unting niyayanig ang mundo niya ng mga kakaibang naiisip at nararamdaman para kay Sloane? Fine, so if she were straight, she would probably go for him. But she’s gay. Gay as a sparkly rainbow. Sigurado na siya sa sarili niya.

Kaya hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nawindang sa isang tanong na hypotehtical naman, at obvious na biro lang din ni Sloane.

“What, Daniella?” untag ni Sloane, bago inilapit pa ang mkha nito sa kanya.

Crap! He smells so good! And those eyes… and smile…napakurap-kurap siya. What is she thinking? “No…” halos pabulong na sabi niya. Parang may kabayong nagwawala sa dibdib niya. At bakit ba parang lalong lumapit ang mukha ng lalaking ito? Para ding nang-aakit ang ngiti nito… tama ba ang nakikita ko?

He looked as if… he wanted to kiss me? Or is about to kiss me? Oh my God! “No.” mas malakas nang sabi niya, bago napayuko at nagbawi ng tingin. Itinuon niya ang mata sa nilalakaran nila, habang hindi pa rin kumakalma ang puso niya.

Natahimik naman si Sloane sa tabi niya. Naramdaman niyang malalim na napabuntunghininga ito, at inisip niya kung para saan iyon. Was he, by any chance, really serious when he asked that question? Did he really asked her, had wanted her to be straight?

“Kailan ka pa natutong mag-yosi? And Lucky Strike? That’s Daniella’s brand.”

Nilingon ni Sloane ang nagsalita, na walang iba kundi si Des. Sabado ng tanghali at kadarating lang nito upang dalawin ang kapatid at para ihatid na rin ang iba pang bagahe nito na ipinadala mula New York isang linggo bago ito umuwi ng bansa. Iniwan muna niya ang magkapatid upang magkaroon ng oras na mag-usap ang mga ito. Tumambay muna siya sa beach at doon nagsindi ng sigarilyo.

Gaya ni Daniella, napapa-yosi din siya kapag nasi-stress, ngunit may ilang taon na rin simula ng huli siyang manigarilyo. Hindi lang niya mapigilan ang sarili ngayon dahil sa pagdating ni Des. The woman knows him too well, and he knows it won’t be long til she notices what’s eating him now. Yes, he feels guilty. After all, he thought of, and almost kissed Daniella last night while they’re on the way home.

Paano ba kasi niya itong ire-resist? She was always too near, and alwasy looking so damn beautiful it was hard to take his eyes off her.

“It is hers, actually. Kinumpiska ko kahapon.” bumuntunghininga siya, bago yumuko at idinutdot ang stick sa isang bato, at itinapon iyon sa kalapit na basurahan. He offered the pack to Des, na tumanggi naman kaya ibinulsa na niya iyong muli. “I confronted her about it, and asked her to quit. Pumayag naman.”

“Wow! I have been trying to get her to quit since I found out she smokes four years ago.” tumabi sa kanya si Des.

“Did you ask her to?” tanong niya.

Umiling ang babae. “I simply dropped hints. Pinakitaan ko ng mga kadiring pictures body parts na nasisira dahil sa yosi.” she looked at him with a raised brow. “Ayaw ni Dane ng sinasabihan kung ano ang dapat niyang gawin.”

Sinalubong niya ang tingin ng babae. “You sure? Eh yun mismo ang ginawa ko. I asked her to quit. She said she will, then handed me her stash. Ganoon kadali. Ipinainspeksyon din niya sa akin ang mga gamit niya and true enough, what I have here…” tinapik niya ang bulsa ng cargo shorts. “is her only supply.”

Napasipol si Des. “Congrats! Magpapamisa tiyak ang parents ko kapag nalaman iyan.”

Natawa siya. “Alam pala nila?”

Natawa na rin ang babae. “Parents always knows, even when we think they don’t.” pagkuwa’y tiningnan siya nito ng mataman. “So, ano ang meron at napayosi ka?”

He inhaled sharply. Bago iniiwas ang tingin dito, at ipinako ang tingin sa dagat. “I almost kissed your sister last night.” He braced himself for the worst. Des can be such a monster when she gets mad. Ilang sandaling namayani ang katahimikan. Hanggang sa maramdaman niya ang paghampas ng kaibigan sa balikat niya. Then he heard her laugh. What the…? takang nilingon niya ang babae.

“Sira ka pala eh.” naiiling na sabi ni Des habang natatawa pa rin. “Bakit almost lang? Why didn’t you kiss her, Sloane?”

Hindi alam ni Sloane kung paano iyon sasagutin. Ni hindi nga niya maintidihan kung bakit ganoon ang reaksyon ni Des sa halip na magalit sa kanya. Afterall, ipinagkatiwala ng pamilya nito si Daniella sa kanya.

“I know you like my sister, Sloane. I mean, since eleven years ago. There was just something about the way you treated her, took care of her that tells me you think she’s special. You were very patient and kind to her. Matino ka kapag kasama mo siya. And that’s not just because she’s a kid.” nakangiting lahad ni Des, tila naaliw na nakatingin sa kanya. “And now, if she ever starts liking men again, I think she should go for you.”

Ilang sandaling minasdan lang niya ang kaibigan.

“Ano? You don’t believe me? Bahala ka. Pero sayang iyon, Sloane, if you kissed her, you would have found out if there’s chance that she would go straight again.”

“Des, I almost kissed her not to test her, but because I wanted to.” he sighed. “At hindi ganoon kadali yang iniisip mo. Narito siya sa poder ko para bantayan at alagaan siya, at magiging traydor ako kung hahayaan kong manaig ang kung anumang nararamdaman ko.”

“What if there’s a chance, Sloane?” tanong ni Des.

“Ayokong umasa sa what-if. Isa pa, may girlfriend siya.”

“They’ve only been together for five months.” pilit pa rin ng babae. “At matagal pa kayong magkakasama dito ng kapatid ko. Marami pang puwedeng mangyari.”

“Hindi niya alam ang tungkol sa plano, kung bakit sa akin siya nakatira at kung bakit ako ang guardian niya.” napailing siya. “We’ve only been with each other for a couple of weeks, ayokong masira ang kung anumang mayroon kami ng ganito kaaga, dahil lang sa nagpadala ako sa nararamdaman ko. Anyway…” tinapik niya sa balikat ang kaibigan. “Paolo will be here anytime soon. Another good guy to expose your sister to.” aniya na ang tinutukoy ay ang kaibigang chef and restaurant owner na magte-train sa magiging kitchen staff ng hotel. He also happens to be one of Manila’s eligible bachelors.

“Oh God, now you’re letting her meet a saintly alpha male.” natawa si Des. “Paolo’s such a catch, Sloane. And very very charming. Kahit ako, crush ko ang isang iyon.” napailing ito. Bihira kasing magka-crush si Des. Hindi ito madaling ma-impress. “Kapag yang si Paolo, naunahan kang mag-da-moves sa kapatid ko, huwag na huwag kang lalapit sa akin na umiiyak, ha.” mahinang sinuntok siya nito sa braso.

Natatawang hinuli lang niya ang kamao ng kaibigan, at kiniliti ito. Maya-maya lang ay nagkukulitan na lang silang dalawa at naghahabulan sa dalampasigan. It was the least he could do so he won’t think too much of what he has for Dane, na ginatungan pa talaga ni Des. He knows he’s already falling for his friend’s sister, and it is somehow making him feel scared.

The following two tabs change content below.

Latest posts by Elisha (see all)

Read the rest...


94 Responses

 1. yoj_126 says:

  hahhaha,approved ke sistah :)

 2. Angelita Azares says:

  love it

 3. Ayyieeee,excited na aq..makabsa sa nxt chap!!!hahaha

 4. pinay_g says:

  yeppppeyyy

 5. shiela1234 says:

  Sana hinalikan mo…pra maging straight na sya….

 6. angeliejoy says:

  nice story

 7. peachytan says:

  Inlababo n sloane????

 8. lynder2015 says:

  ang ganda talaga ng story… i really enjoy it.. nxt chapter na..

 9. keeehialovesu says:

  Nalalilito talaga ako pag SLOANE na ang nakalagay na name… Hirap basahin…

 10. chinggay says:

  ganda nmn ni dane

 11. margz says:

  nice talaga .>>>
  pano ba to…

 12. Sherilyn says:

  ai excited na paano magig girl si DANE.

 13. brkzz_shamie says:

  Nice….

 14. Yenng says:

  Na takot sya sa maaaring magiging totoo ang kina hihinatnan nya–

 15. grace S. plaza says:

  gils

 16. edelyacilo says:

  hmmm.. close..

 17. emptychen19 says:

  love it,,

 18. jcsm14 says:

  gawin mo na kasing babae ulit…

 19. caroline73 says:

  nice story

 20. elv_16 says:

  cool ni ate des

 21. Aleihs says:

  nice xa,,ala na gils..huhuhu

 22. xiamielle says:

  hayyy naku sloane…

 23. Shanely says:

  next chapter..

 24. sel says:

  Yosi: s bad 2 r healht…

 25. sel says:

  Torpe ay ambot ah…

 26. nOvie says:

  ‘yun naman pla eh

 27. gingging02 says:

  Natorpe na

 28. medz says:

  ligawan mo na kc…

 29. kurtlenard says:

  ganda ganda sobra

 30. kurtlenard says:

  nice!namisS q tUloy bezfren q.haha.sayang d ntUloy ang kz

 31. zcha says:

  :) yes my blessings ng sister!

 32. ada says:

  cant wa8 f0r the next chap

 33. jaimieallyson_25 says:

  Nxt chap

 34. roseAnn says:

  dpa ko msydong kinikilig hehe

 35. M.T. says:

  sige na! ligaw na kase! hehe

 36. mishey1028 says:

  for sure.. kita ni dane yan then mgjejeling un haha

 37. pazawaiy says:

  baka nakikita cla ni dane?. .

 38. wentan says:

  Boto nman pla c ate des, go n sloane. .

 39. anne says:

  hahaha super likey ko.

 40. ` hula ko nakita ni dane nag hahabulan sila :)))

 41. khey says:

  grabeh Sloane ikaw na!!!

 42. Kristine says:

  friends nga talaga sila ni des..

 43. mayriz says:

  kuleet lang eh…

 44. doves says:

  wow good sister very supportive

 45. mayriz says:

  wow naman.. mukhang maganda ang story nato… ganda ng mga comment..hope to read this also… soon pag nakaipon na ng gils…

 46. Ahne says:

  next chapter pls… ang ganda tlaga ng story nila sloane at daniella…

 47. negiers says:

  i really like the story…pero paano yan pag nalaman ni Dane ang plano nila…hala!

 48. Ja-Ne says:

  next chap na po..maganda talaga ang story..good job

 49. Galing galing naman ng sumulat nitong story na ito!!!

 50. wahh.. ang ganda!! next chapter na please!! hehehe

 51. Cheer says:

  ayiiieee… go sloane!

 52. acilegna26 says:

  nice story cant wait for the next chapter :-)

 53. ERIC says:

  ang saya ko lang.. :))

  sa mails ko na binabasa ang mga stories and new posts sa TOP ng libre :)

  ohhh… hindi na mababawasan ang iniipong gils ko..

 54. Rose says:

  I can’t wait for the next chapter. :) Thanks for the story.. :)

 55. Maricel says:

  This one is really really nice! Isa ka sa magaling na writter ng TOP. Keep it up! :)

 56. kiminaapirada says:

  ang nice talaga…….!!!!!!!!!!!!!!!
  kakainins ang layo pa ng wednesday

Leave a Reply