Five Steps To Win You – Chapter 2

Five Steps To Win You

Five Steps To Win You

Masigla na si Andreah habang kumakain ng hapunan nang gabi ring iyon. Nag-usap sila ng sarilinan ng kuya niya kani-kanina lang at nalaman niya na handa naman pala itong iwan ang barkada nito para sa kaniya. Ang apartment pala na hahanapin nila bukas ay para sa kanilang dalawa.

“Ron-Ron, may naiisip akong magandang ideya,” masayang wika ng mommy ni Aaron na si Elizabeth sa gitna ng kanina’y walang imikan nilang pagkain.

Halos kararating lang ng mommy ni Aaron. Galing ito sa pag-aaring boutique sa isang mall malapit sa subdivision kung saan located ang bahay ni Aaron. Kahit kumain na ito sa labas ay sumandok pa rin ito ng kaunting ulam upang masabayan lang silang kumain at makakwentuhan si Andreah.

“Kapag sa inyo nagmula ang ideya siguradong nakakakaba iyan,” supladong sagot ni Aaron at tuloy lang sa pagsubo ng pagkain.

Maya-maya pa ay narinig niyang napa-aray si Aaron. Nang mag-angat siya ng bahagyang tingin ay napansin niyang piningot pala ni Elizabeth ang anak nito. Hindi niya tuloy naiwasan ang mahinang tawa kung gaano kasi kahinhin ang mommy niya ay kabaligtaran naman ng coolness ng mommy ni Aaron.

“Maganda kaya idea ko,” parang batang wika ng mommy ni Aaron at sa hindi niya maipaliwanag na dahilan ay ang saya-saya ng pagkakangiti nito sa kaniya.

“Ano po ba iyan, Tita Beth?” tanong ng kuya niya. “Kung ngitian ninyo po si Andeng parang involve siya.”

“Ano ka ba! Siyempre siya ang involve,” sagot naman ni Elizabeth na hindi pa rin nawawala ang ngiti.

“Hindi ako papayag!” reklamo ni Aaron na tila ba nabasa na ang tumatakbo sa utak ng mommy nito. Siya naman ay papalit-palit lang ang tingin sa mag-ina. Ang kuya niya ay wala nang pakialam na itinuloy lang ang pagkain pero dahil nga involve daw siya hindi na tuloy siya maka-concentrate sa pagkain.

“Bakit hindi? Gusto ko lang namang dito tumira si Andreah,” maktol nito sa anak. Para itong batang pinagkakaitan ng laruan sa reaksyon nito.

Shocked siya sa narinig sa mommy ni Aaron. Ni hindi pa sila nagkakausap ng matino maliban ng saglit na na ipakilala sila ng kuya niya sa isa’t isa at saglit na pagtatanong nito ng basic informations tungkol sa kaniya, pero heto at tanggap na tanggap siya ni Elizabeth na makitira sa bahay ng mga ito samantalang ang mayabang na Aaron na iyon kahit gaano ka-friendly approach niya ay obvious na ayaw siyang makasama sa iisang bahay.

“Mukhang nagustuhan ka ni Tita,” mahinang wika ng kuya niya sa kaniya habang nakikipagtalo naman si Aaron sa ina tungkol sa usaping pagtira niya sa bahay ng mga ito.

“Kung gaano katahimik si Bry siya namang ingay niya. Makulit siya at kung anu-anong hindi naman kailangang sabihin ang pinagsasasabi,” pagbibigay katuwiran ni Aaron sa ina kung bakit ayaw nitong tumira siya sa bahay nito.

“Hoy!” inis niyang sigaw kay Aaron na agad namang napadako ang tingin sa kaniya pati na rin ang ina nito ay napatingin sa gawi niya. “Kung makasabi ka ng mga negative traits ko parang wala ako sa harap mo ah.”

Walang umimik ni isa man matapos niyang sigawan si Aaron. Lahat maging ang kuya niya ay nakatitig lang sa kaniya na para bang sinasabing pinatunayan nga niya ang mga puna sa kaniya ni Aaron.

“Wow!” napapalakpak na wika ng mommy ni Aaron. “Nakakatuwa siya. Gusto ko talagang dito ka na lang tumira, Andreah,” tuwang-tuwang wika nito.

Napansin niyang sasalungat uli si Aaron kaya nagsalita na siya para matigil na ang diskusyon ng mag-ina. “Huwag na po, Tita,” aniya. “Maghahanap po kami bukas ni Bry ng lilipatan naming apartment.”

“Namin?” takang tanong ni Aaron. Nagtatanong ang mga mata nito habang naghihintay ng eksplenasyon ni Bryan.

Hindi sumagot si Bryan tuloy lang ito sa pagkain.

“Ano bang ine-expect mo? Siyempre sasamahan niya ang kapatid niya kaysa sa inyong kabarkada niya,” iiling-iling na wika ng mommy nito. “Sige na naman kasi, Ron-Ron, payagan mo nang dito na rin si Andreah para hindi na umalis silang magkapatid,” pangungulit pa ni Elizabeth habang inuuga-uga ang braso ng anak.

Isang buntong hininga ang binitiwan ni Aaron habang nakatitig sa kanila ni Bryan. “Mom, you win,” tila kay bigat sa dibdib na wika nito. Matapos sabihin iyon ay binalingan nito ang kuya niya. “Bry, don’t leave this house papayag na akong ditong tumira ang kapatid mo,” anito at nagpaalam nang tapos nang kumain at iniwan na sila ni Bryan at ang ina nito.

“As expected,” tipid na sagot ng kuya niya habang paakyat na ng ikalawang palapag si Aaron.

Hindi niya maiwasang hindi mapaisip sa reakyon ng dalawa. Nagtataka siya kung bakit ganoon na lang katakot si Aaron na umalis si Bryan sa bahay nito at bakit parang siguradong-sigurado ang kuya niya na hindi ito papayagang umalis ni Aaron.

She can’t help but think na bakla ang dalawa at may lihim na relasyon. “Oh my! Huwag naman sana,” she thought. “Sayang kaguwapuhan ng dalawa kung sakali lalo na si Bry siguradong malulungkot si Daddy.”

 

 

“IKAW,” maawtoridad na wika ni Aaron habang turu-turo siya.

Nang makatapos nang kumain ang lahat ay bumalik si Aaron ng kusina at ito nga ang unang-unang ginawa nito – ang ituro siya na para bang gumawa siya ng krimen.

“Ron-Ron, behave!” saway ni Elizabeth marahil dahil nakita nitong nagulat siya sa ginawa ng anak nito.

Mabuti pa ang mommy ni Aaron lagi siyang inaalala samantalang ang kuya niya titingin lang saglit kung anong nangyayari tapos parang walang nakita na itutuloy ang kung ano mang ginagawa nito. Naiipit marahil sa pagmamahal sa kaniya bilang kapatid at sa lover nitong masungit sa kaniya.

“A-Anong tungkol sa akin?”

“Dahil dito ka na titira sa bahay hindi ka na excuse sa mga gawaing bahay,” ani Aaron sa kaniya.

Sunud-sunod na tango lang ang isinagot niya. Wala naman siyang choice dahil kahit gaano pa kasungit sa kaniya si Aaron kung papipiliin mas gusto pa rin niyang makitira sa bahay nito kaysa umupa sa apartment. Gusto pati niya ang mommy nito.

“Ikaw ang maghugas ng pinggan,” utos ni Aaron sa kaniya.

“P-Pinggan kamo?” ulit niya. Baka kasi nagkamali lang siya ng rinig pero nabasa niya sa reaksyon ni Bryan na tama ang rinig niya. “Okey lang naman sa akin na magtrabaho dito sa bahay mo kaya lang sigurado ka bang paghuhugasin mo ako ng pinggan?” paniniyak niya dito.

Dahan-dahang humakbang ito palapit pa lalo sa kaniya. Halos idikit na nga nito ang guwapong pagmumukha sa mukha niya. “Nagrereklamo ka?” bulong nito. May halong banta ang tono ng pagkakabulong nito kaya marahil ibinulong na lang nito sa kaniya.

“Ako ang maghuhugas ng pinggan,” sabat ni Bryan na kasalukuyang iniimis ang lamesa. “Huwag mo pating tinatakot ang kapatid ko baka maging phobia ka niyan.”

Tatango-tango siya habang nagsasalita ang kuya niya. “Thanks, Bry,” aniya at niyakap pa ang kapatid to show gratefulness. Bumitaw lang siya sa pagkakayakap sa kapatid nang mapansing masama ang tingin ni Aaron sa kaniya. Naisip niya tuloy na nagseselos ito sa atensiyong ibinibigay sa kaniya ng kapatid kaya ito highblood sa kaniya.

“Ikaw ang maghuhugas ng pinggan ngayong gabi,” ani Aaron sa kaniya na tila hindi narinig ang sinabi ng kuya niya.

“P-Pero…” naluluhang wika niya.

“Ron-Ron naman masisira kuko niya kapag siya ang naghugas ng pinggan,” singit ng mommy ng binata. Hinawakan pa nito ang kamay niya upang ipakita sana kay Aaron ang mga kuko niya pero natigilan ito.

“Hindi po ako nagpapahaba ng kuko ayaw ko lang po talagang maghugas ng pinggan.”

“Pagbigyan mo na si Aaron,” ani ng kuya niya. “Gusto talaga niyang ikaw maghugas ng pinggan.”

Napabuntong hininga siya. Kung sa ganoong paraan masa-satisfy si Aaron pagbibigyan na nga lang niya.

 

 

“ANO ba?! Maghuhugas ka lang ng plato bakit ang ingay-ingay mo?” inis na wika ni Aaron nang bumaba siya ng kusina upang magtimpla sana ng hot chocolate subalit mga ingay buhat sa lugar kung saan naghuhugas ng plato si Andreah ang narinig niya.

Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makitang nagpupulot si Andreah ng mga bubog ng kababasag lamang na pinggan.

“Awww…” naiiyak na wika ng dalaga nang masugatan ang kamay nito dahil sa hindi maganda ang pagkakapulot sa bubog. Pangatlong sugat na nito iyon dahil sa kapupulot ng bubog kaya ganoon na lamang kasakit ang kamay nito.

Mabilis na lumapit si Aaron at binuhat ito. Iniupo niya ang nagugulumihanang dalaga sa gilid ng lababo saka kinuha ang kamay nito at itinapat sa tubig mula sa gripong binuksan niya.

Napaatungal ito nang paduguin niya ang kamay nito. “Huwag mong pisilin, nasasaktan ako,” naiiyak nitong wika habang pilit inaagaw sa kaniya ang kamay nito na pisil-pisil pa rin niya.

“Sinisigurado kong walang nakapasok na bubog sa mga ugat mo,” mahinahon niyang wika nang tigilan na ang pagpapadugo sa sugatang kamay ng dalaga.

Agad namang napatigil sa pag-iyak ang dalaga at sa hindi niya malamang dahilan ay tulala itong napatitig sa kaniya.

Bagama’t na-distract siya sa titig nito ay binalewala na lamang niya at muli itong binuhat. Tila nagising naman si andreah nang maramdamang binuhat na naman niya ito. Kaagad itong nagpababa.

“Wala akong sugat sa paa. Kamay ko lang ang nasugatan.”

“Maraming bubog na nakakalat sa kusina baka pati paa mo masugatan pa,” paliwanag niya at tuloy pa rin sa pagbuhat dito kahit nasa parte na sila ng bahay na tiyak na wala namang bubog na nakakalat.

Hindi na sumagot ang dalaga. Pumikit pa ito na tila ninanamnam ang sandaling buhat ito. Nagmulat lang ito ng mata nang maiupo niya ito sa sofa.

Saglit niya itong iniwan at nang balikan niya ito bitbit na niya ang medicine kit. Ipinatong niya ito sa center table at akmang aalis na.

“Ano iyan?” tanong nitong nakatitig sa medicine kit.

“Hindi mo ba talaga kayang sagutin ang tanong mo by merely looking at it?” iritable niyang tanong.

“Alam ko kung ano iyan pero…” anitong hindi itinuloy ang nais sabihin at sa pagtataka niya ay inilahad ang kamay sa kaniya. “…hindi ba ikaw ang gagamot ng sugat ko?”

“Ano bang pinagsasasabi mo? Nagagamit mo pa naman isa mong kamay bakit kailangang ako pa gumamot niyan?”

Napalabi ito at nagsimula nang buksan ang medicine kit gamit ang isang kamay na walang mga sugat para gamutin ang sarili habang siya naman ay inis na hinihintay ang sagot nito kung bakit kailangang siya ang gumamot dito.

“Gusto ko lang naman sanang maramdaman ang pakiramdam ng mga babae sa tv na ginagamot ng lalakeng gusto nila ang sugat nila,” bulong nito sa sarili. Mukhang wala naman talaga itong balak iparinig ang sinabi nito sadya lang talagang malakas ang panrinig niya at narinig iyon.

Lumapit kay Andreah si Aaron. Tumayo ito sa harap siya at tumuon sa mga tuhod upang mapagmasdang mabuti ang mukha ng dalaga saka isang pitik sa noo ang ibinigay niya dito na naging dahilan para umaray ito. Bahagya pang namula ang lugar kung saan ito pinitik. “Wake up, Andreah!” aniya. “Gusto mo ba ako, ha?”

“N-Narinig mo bulong ko?” gulat na tanong nito.

“Anong nangyayari dito?” tanong ni Bryan na pababa ng hagdan at mukhang nabulabog ng ingay ng dalawa.

“Gusto mo ba ako?” ulit ni Aaron sa dalaga na hindi pinansin ang pagsulpot ni Bryan.

“Siyempre hindi!” mabilis nitong sagot. “Gusto ko lang namang malaman ang nararamdaman ng mga babae sa palabas kapag nasa ganoong sitwasyon,” depensa pa nito.

“Hindi mo ako gusto kaya kahit anong magandang bagay ang gawin ko para sa iyo hindi ka noon maaapektuhan. Hilingin mong maranasan mo ang mga ganyang bagay sa taong mahal mo,” makahulugan nitong wika.

“Ano bang nangyayari dito?” sabat ni Bryan habang nagpapalit-palit ng tingin sa dalawa.

Tinapik ni Aaron ang balikat ng kaibigan. “Ihanda mo ang vacuum at pumunta ka ng kusina. Nakahanda na ang trabaho mo doon,” anitong hindi sinagot ang tanong ni Bryan at iniwan na ang magkapatid sa sala. Umakyat na siya sa ikalawang palapag upang matulog na. Kinalimutan na niya ang hot chocolate na iinumin sana.

The following two tabs change content below.

Jaeiou

Hindi ako aware na naka-post na ang "Revenge..." Akala ko hindi na iyon ipo-post kaya hindi ko na itinuloy ang kuwento ni Chippy. Pasensya na kung bitin ang ending ng "Revenge..." intro ko lang kasi iyong epilouge sana para sa kuwento ni Chippy na hindi ko na itinuloy isinulat. READERS OF "REVENGE...": hindi ninyo na kailangang basahin ang epilouge. Hindi na iyon part ng story ni Yumi. Intro lang iyon sana para sa kuwento ni Chippy. Anyway, thanks for reading. READERS OF FSTWY: thank you from the bottom of my heart..<3 kindly read my wattpad stories: My Drew http://www.wattpad.com/story/2239000-my-drew She Doesn't See Me http://www.wattpad.com/story/1763197-she-doesn%27t-see-me After Three Months (One Shot) http://www.wattpad.com/story/1820213-after-three-months-one-shot follow me on twitter: @i_am_jaeiou

Read the rest...


109 Responses

 1. Hmmmppp,super sungit nman ni ron-ron!”””…Yan tuloy wawa c andeng!!!…

  😉

 2. phing says:

  kulit ni andreah

 3. iiLee says:

  I think I’m going to like this one :)

 4. glazyblue says:

  sungit naman ni ronron

 5. ganda naman ang sungit nga lng ni aaron hehehe

 6. rishann says:

  ang sungit lang ni aaron hehe

 7. julie23 says:

  Grab nmn.. wla ba clang maid.. myman nmn ata ee

 8. antabagare says:

  Naku andeng pano na yan ang sungit ni ron ron 😀

 9. izel says:

  ahahha asot pusa

 10. margz says:

  ang HB naman ni aaron ni andrea….

 11. Yenng says:

  ayan may concern din aa kanya : )

 12. M.T. says:

  kala ko pa naman si carl ang gusto niya h si aaron pala. hehe

 13. Lingyang says:

  Sungit ni aaron ha..

 14. tintin says:

  ahahahahaha!!!!kakatawa sila

 15. grace S. plaza says:

  hahahaha

 16. wyn says:

  ahahahahay! ambi!

 17. gen814 says:

  May buwanan ka ba Aaron?hahaha..exciting to.konti nalang gils ko.:(

 18. shaina08 says:

  hahahaha! taray!

 19. maminihailey says:

  masyado ka aaron hehehe

 20. alma rosano says:

  hahaha nakakaloka…

 21. nOvie says:

  Mainit dugo ni aaron kay andeng,mhHh,.

 22. Jacqui says:

  gentleman na suplado ang Aaron ha…

 23. aika08 says:

  bakit galit c aaron kay adeng?

 24. rymm says:

  where can i get more gils.. hehehehe

 25. Aleihs says:

  hahhaha…ganun pala yun

 26. sweet93 says:

  Bakit ganun ang inis ni aaron kay andreah hhmmm..

 27. gingging02 says:

  Ano ba yan si Aaron bakla bakit tahimik lang si Bry hayyyyy confusing

 28. ysa16 says:

  nakakapuzzle naman ang kwento na ito

 29. kurtlenard says:

  maikli lng pala xa

 30. ladykairi says:

  sungit naman ni r0nr0n.

 31. Jhea says:

  hahah kaya pla ayaw maghugas, hindi marunong ee….

 32. jaimieallyson_25 says:

  Super cuTE
  SUPER DUPEr lyk..

 33. roseAnn says:

  naeexcite tlga ko sa mangyayari haha..

 34. pazawaiy says:

  weeee!
  wari pa c aaron guxto pla n4a mai guxto rin c drea sa kanya.
  hehehe!! ;p

 35. gang says:

  Nkktawa hehehe…

 36. gang says:

  Nkkta heheh….

 37. wentan says:

  Haha. . Prang timang c andreah

 38. krizza says:

  spoiled ba kaya ndi marunong maghugas? hihihi

 39. aine says:

  Next chapter pla 3

 40. aine says:

  C Andrea nmn napaka clumpsy nia noh

 41. aine says:

  Kinarga sia ni aaron nice

 42. aine says:

  Mommy ni Aaron gusto c Andrea

 43. aine says:

  Sungit mO aaron

 44. Munirs says:

  Hahahahaha parang mga aso’t pusa

 45. mayriz says:

  padaan po ulet ^__^

 46. mayriz says:

  ganda po ng story thanks…:) :)

 47. mayriz says:

  … good for andrea kc like sya ni mommy elizabeth :) :)

 48. mayriz says:

  insecure talaga to si aaron eh.. ma pride pa.. di maamin sa sarili na my gusto sya kay andeng..:)

 49. Ronnelyn says:

  hahaha nkkatuwa nman ung dalawa….

 50. chell86 says:

  i l0ve this st0ry…

 51. Kristine says:

  ang sweet naman..kinarga talaga..

 52. doves says:

  wow hehehehehe, kakain love naman

 53. meare says:

  wow…. exciting:)

 54. pia says:

  ayyy i tell you guys exciting nga itooooo! i just read it!

 55. pia says:

  yan na bubuksan kona!!!

 56. Mane says:

  guys baka defense mechanism lang ni Aaron ang pagsusungit hehe

 57. Cheer says:

  makabasag pinggan ka pala andrea heheeh… ang sweet mo aaron kaso matsungit ka pa din.. hays.. pms ka yata eh.. choz! 😉

 58. nice… bkit lging msungit si Aaron???

 59. Rose says:

  Nice….. Story.. Gusto ko yung ayaw at kulitan nila… :)

 60. darkangel says:

  Haha kaya pla ayaw mghugas

 61. Ja-Ne says:

  bakit napakasungit ni aaron?

 62. Florence says:

  .HAHA. natatawa ako sa bangayan nila . : ))

 63. negiers says:

  exciting naman…

 64. marizor says:

  kakatuwa bangayan nila 😀

 65. yesca says:

  yes!finally my gils n aq kya nbsa q n chapter 2,,ganda grabe!

 66. Yesca says:

  super ganda ng story but so sad no more gils,,,,share gils nmn po,,,

 67. julz101 says:

  aiii.!next na po.excited na tlgah aq super.!hehehe.:)))

 68. gesela says:

  ayiiiiiii!!!!!!!andreah!…muntik na!…kakaexcite naman ‘to!

Leave a Reply